Miljonutbetalning till landstingen för att korta köerna i cancervården

Miljonutbetalning till landstingen för att korta köerna i cancervården

Den första halvan av årets statsbidrag för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna inom cancervården betalas nu ut. Landstingen får totalt 204 miljoner kronor för att skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.

Medlen betalas ut som en del av den överenskommelse som regeringen slöt med SKL i december 2016. Totalt kommer landstingen som uppfyller överenskommelsens krav att få 407 miljoner kronor i stimulansmedel under 2017.

– Ingen ska behöva vänta en dag för länge på vård när man har cancer. Därför är det viktigt att vi fortsätter det framgångsrika arbetet med att kapa väntetiderna och minska skillnaderna. Standardiserade vårdförlopp är ett bra sätt att ge vettiga förutsättningar för personalen att ge en bra och tillgänglig vård, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

De standardiserade vårdförlopp som införs inom cancervården är specifika för varje cancerdiagnos. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik.

Bilaga fördelning av medel cancersatsning vt 2017

För att få ta del av den första halvan av årets statsbidrag ska landstingen och regionerna skicka in handlingsplaner som bland annat beskriver hur årets arbete med införandet av de standardiserade vårdförloppen ska ske. För att få ta del av den andra halvan ska man kunna visa att man till den första november i år har infört dem. En motsvarande summa betalas därför också ut i slutet av året till de landsting som nått målen.

10 nya cancerdiagnoser omfattas av satsningen

Regeringens cancersatsning pågår 2015-2018. Fem standardiserade vårdförlopp för olika cancerdiagnoser infördes under 2015 och ytterligare tretton infördes under 2016. År 2017 ska landstingen införa standardiserade vårdförlopp för följande 10 nya cancerdiagnoser:

• Analcancer
• Akut lymfatisk leukemi
• Kronisk lymfatisk leukemi
• Livmoderhalscancer (cervix)
• Livmoderkroppscancer (endometrie)
• Njurcancer
• Peniscancer
• Skelett- och mjukdelssarkom
• Sköldkörtelcancer
• Testikelcancer