Mer än var femte lungcancerpatient levde efter fem år med Keytruda

Nya långtidsdata från studien Keynote-001 visar att 23,2 procent av patienter med avancerad icke småcellig lungcancer som fått Keytruda (pembrolizumab) i första linjen levde efter fem år. I gruppen som fått annan behandling först överlevde 15,5 procent.

PFS2-data från Keynote-189 ger också en indikation om fördelen med att börja med kombinationen pembrolizumab+kemoterapi för aktuella patienter istället för att spara immunterapi till en senare linje.

Under den nyligen avslutade onkologikongressen ASCO presenterade MSD femårsdata för sin PD-1-hämmare pembrolizumab i monoterapi för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Data från den allra första Keynote-studien, fas 1-studien Keynote-001, visade på en femårsöverlevnad 23,2 procent för 101 behandlingsnaiva patienter och 15,5 procent för 449 tidigare behandlade patienter. För patienter med ett högt PD-L1-uttryck (≥50 procent Tumor Proportion Score (TPS)) var 29,6 procent av 27 behandlingsnaiva patienter vid liv efter 5 år och 25 procent av 138 tidigare behandlade patienter, motsvarande nästan en tredjedel respektive en fjärdedel av höguttryckande patienter.

Detta är den längsta uppföljningen av pembrolizumab vid lungcancer, både i första linjen och i andra linjen och oavsett PD-L1-uttryck.

Reducerad risk för progression eller död även efter nästa behandlingslinje
Under kongressen presenterades också uppföljningsdata från fas 3-studien Keynote-189 där pembrolizumab kombinerats med pemetrexed och platinum (cisplatin eller karboplatin). Efter 18,7 månaders medianuppföljningstid gav pembrolizumab+kemoterapi en 44 procent reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (HR=0.56 [95 procent CI, 0.45-0.70]). Den förväntade medianöverlevnaden var 22 månader jämfört med 10,7 månader. För första gången presenterades också progressionsfri överlevnad efter nästa behandlingslinje (PFS2) där patienter som först fått pembrolizumab + kemoterapi hade en 51 procent reducerad risk för progression eller död efter nästa linjes behandling jämfört med patienter som först fått kemoterapi (HR=0.49 [95procent CI, 0.40-0.59]; median PFS2: 17 månader vs 9 månader). Biverkningsprofilen var den förväntade och i linje med tidigare presenterade resultat från studien.

Läs mer i vårt globala pressrum