Mer än hälften av patienter med KML som tidigare bytt behandling kan bli behandlingsfria

Mer än hälften av patienter med KML som tidigare bytt behandling kan bli behandlingsfria oberoende av orsak till bytet

Över 50 procent av de KML-patienter som i ett tidigare skede bytt behandling från Glivec (imatinib) till Tasigna (nilotinib) kan förbli behandlingsfria, i så kallad ”treatment free remission” (TFR), 48 veckor efter avslutad behandling med nilotinib. Resultaten var genomgående för alla patientgrupper, oavsett orsak till behandlingsbytet. Det visar en post hoc-analys av studien ENESTop som presenterades på den internationella hematologikongressen American Society of Hematology (ASH) i San Diego 3-6 december.

Post hoc-analysen av ENESTop omfattade 125 patienter i tre subgrupper baserat på om de bytte från Glivec till Tasigna på grund av toleransproblem, behandlingsresistens eller på rekommendation från behandlande läkare.

I alla tre subgrupperna var mer än hälften av patienterna kvar i ”treatment free remission” (TFR) efter 48 veckors behandlingsuppehåll: 30 av 51 (58.8%; 95% konfidensintervall [CI] 44.2%-72.4%) i gruppen som bytte på grund av toleransproblem, 16 av 30 (53.3%; 95% CI, 34.3%-71.7%) i gruppen med resistens samt 27 av 44 (61.4%;95% CI, 45.5%-75.6%) i gruppen som bytte på läkares rekommendation. En patient exkluderades och avslutade sin behandling i ENESTop.

Om ENESTop

ENESTop (Evaluating Nilotinib Efficacy and Safety Trial) är en öppen (open label) fas II-studie med 163 patienter med Philadelphiakromosom+ KML. Studien genomfördes vid 63 kliniska centra i 18 olika länder och är en del av ett större studieprogram kring Tasigna för att utvärdera möjligheten att avsluta behandling mot leukemi hos 126 vuxna med Ph+ KML i kronisk fas. Inom ENESTop avslutades behandlingen efter det att patienterna uppnått en varaktig djup molekylär respons i minst ett år med nilotinib som andralinjes-behandling efter förstalinjes-behandling med imatinib.

I den primära analysen av ENESTop kunde nästan 6 av 10 (57.9%) patienter (95% CI, 48.8%-66.7%) som uppnått varaktig molekylär respons i minst år med behandling bli kvar i TFR efter 48 veckors behandlingsuppehåll. Patienterna hade då stått på behandling i minst tre år och uppnått varaktig molekylär respons i minst ett år innan behandlingen sattes ut3.

Om Tasigna (nilotinib)

Nilotinib är godkänd i över 120 länder för behandling av Ph+ KML i kronisk och accelererad fas hos vuxna patienter som blivit resistenta eller inte tålt minst en tidigare behandling, inklusive imatinib samt för patienter med nydiagnostiserad Ph+ KML i kronisk fas.

Om KML

Kronisk myeloisk leukemi, KML, är en form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen där vita blodkroppar förökar sig ohämmat och konkurrerar ut friska celler i benmärgen och blodet. Nästan alla som drabbas av KML har en förändring av arvsmassan, den så kallade Philadelphiakromosomen (Ph+). Varje år insjuknar cirka 80 personer i KML i Sverige3.

Om Treatment Free Remission (TFR)

Tillståndet, som kallas treatment free remission (TFR), innebär att patienter som tidigare varit beroende av livslång medicinering kan avsluta sin behandling under kontrollerade former och leva utan daglig medicinering.