Kombinationen av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab), visar antitumöraktivitet hos patienter med avancerat metastaserande melanom i hjärnan

Kombinationen av Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab), visar antitumöraktivitet hos patienter med avancerat metastaserande melanom i hjärnan
Bristol-Myers Squibb presenterar effekt- och säkerhetsdata från CheckMate-204, den första fas 2-studien som utvärderat Opdivo i kombination med Yervoy som en potentiell behandling för patienter med metastaserande melanom i hjärnan.

Det primära effektmåttet för intrakraniell (IC) klinisk nytta (CBR) definierades som fullständig respons plus partiell respons plus stabil sjukdom ≥ 6 månader. Vid medianuppföljningen på 9,2 månader uppnåddes detta hos 60% (95% CI: 48 till 71) av de 75 utvärderade patienterna. Dessa data presenterades muntligt vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2017.

21% (n = 16) av patienterna uppnådde en fullständigt intrakraniell respons, 33% (n = 25) hade partiell respons och 5% (n = 4) uppnådde stabil sjukdom. Den objektiva svarsfrekvensen (ORR) för intrakraniell klinisk nytta var 55% (95% CI: 43-66) och säkerhetsprofilen var överensstämmande med tidigare rapporterad data hos melanompatienter utan hjärnmetastaser. Hos 52% av patienterna upptäcktes behandlingsrelaterade allvarliga biverkningar, grad 3 eller 4 (n = 39). Av dessa biverkningar var 8% (n = 6) av neurologisk karaktär, inklusive huvudvärk. Tre behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades till följd av kardiogen chock, intrakraniell blödning och progressav malign sjukdom.

– CheckMate -204 är en mycket viktig studie, eftersom det finns begränsad forskning kring behandlingar av patienter med avancerat metastaserande melanom i hjärnan. Fram tills nyligen har dessa patienter uteslutits från kliniska prövningar. Data från denna studie blir nu ett viktigt komplement till den vetenskapliga kunskap som redan finns om Opdivo och Yervoy. Det stärker oss i vårt fortsatta arbete att undersöka potentiella fördelar med denna kombinationsbehandling för flera olika patientgrupper, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb i Sverige.

CheckMate -204 är en öppen fas 2-studie som omfattar 75 patienter med melanom som spridit sig till hjärnan och resulterat i en eller flera asymtomatiska hjärnmetastaser på 0,5 till 3,0 cm. Studien utvärderade säkerhet och effekt av Opdivo i kombination med Yervoy, följt av Opdivo som monoterapi. Det primära effektmåttet var intrakraniell klinisk nytta. Sekundära mål inkluderade total överlevnad, extrakraniell klinisk nytta och säkerhet.

Patienterna behandlades med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg var tredje vecka i fyra doser. Därefter behandlades de med Opdivo 3 mg/kg varannan vecka, tills sjukdomsprogression eller toxicitet. Patienter som upplevde allvarliga biverkningar under kombinationsbehandlingen kunde behandlas med Opdivo som monoterapi när toxiciteten upphörde. Stereotaktisk strålbehandling tilläts för patienter med oligoprogression i hjärnan, om det fanns någon bedömbar hjärnmetastas kvar. Medianen för antalet kombinationsdoser var tre (intervall 1 till 4), 28 patienter (37%) fick fyra kombinationsdoser och 42 patienter (56%) påbörjade Opdivo som underhållsbehandling (medianantal 12 doser, intervall 1 till 36).