Medivir avslutar projektet med ADAM8-hämmare mot bukspottkörtelcancer

I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till företagets andra onkologiprojekt. Dessa projekt fokuserar på att identifiera nya behandlingar för hepatocellulär cancer, bukspottkörtelcancer och andra områden med stort medicinskt behov bland cancerpatienter, genom att använda Medivirs kärnteknologier inom design av proteashämmare och nukleosid-/nukleotidvetenskap.