Mångmiljonstöd ska vässa cell- och genterapi/onkologi och Personalised Medicine

Mångmiljonstöd ska vässa cell- och genterapi/onkologi och Personalised Medicine

Svensk konkurrenskraft inom cell- och genterapi/onkologi samt digitalisering inom personalised medicine stöttas med upp till 38 miljoner kronor de kommande fyra åren. Innovationsmyndigheten Vinnova har gett grönt ljus för två förslag från innovationsprogrammet Swelife. Finansieringen bygger på extramedel ur regeringens forskningsproposition.

Projekten ska öka Sveriges konkurrenskraft inom två områden med stor betydelse för framtidens hälso- och sjukvård: cell- och genterapi respektive hantering av patientdata för individanpassad vård.
– Båda är områden där utvecklingen går i rasande fart. Vill Sverige hänga med, både i vårdkvalité och i tillväxt, måste alla delar hålla jämn takt, oavsett om det gäller infrastruktur, juridiska och regulatoriska delar eller affärsmodeller. Därför behövs de här satsningarna, säger Peter Nordström, programdirektör för Swelife.

Vinnovas stöd går till två Swelife-förslag:
Projekt Sweper ska öka nyttan av hälsodata inom Personalised Medicine/onkologi (läs mer nedan)
Projekt för cell- och genterapi ska rusta svensk life science att ta täten (läs mer nederst)

Info om respektive projekt:

Projekt Sweper ska öka nyttan av hälsodata inom Personalised Medicine

Att kunna erbjuda en hälso- och sjukvård skräddarsydd för individen, så kallad Personalised Medicine, bygger på att vården har en väl fungerande informationshantering av patientdata. Nya projekt Sweper med fokus på onkologi ska visa vägen.

– Vi ser att massan av patientdata växer lavinartat men såväl sjukvårdens som de regulatoriska myndigheternas arbete ligger efter. I det här projektet ska vården, näringslivet och akademin gemensamt analysera vad som måste göras för att svensk hälsodata ska bli det stöd som krävs för att dra maximal nytta av potentialen inom Personalised Medicine, säger Beatrice Melin, professor vid Umeå universitet, styrelseledamot i Swelife och projektledare för arbetet.
Utifrån de frågeställningar som analysen ger fortsätter arbetet 2017 med att ta fram praktiska lösningar. Det sker genom en öppen utlysning för samverkansprojekt med aktörer från hälso- och sjukvården, industrin och akademin.
– Swelifes roll blir katalyserande. Vårt arbete är en viktig pusselbit för Sveriges fortsatta arbete på området, säger Beatrice Melin.
Projektet som kallas Sweper har inriktning mot onkologi eftersom det är där som Personalised Medicine hittills gjort störst landvinningar. Det innebär däremot inte att andra diagnoser inte berörs av arbetet.
– Cancer ligger i framkant inom Personalised Medicine men potentialen är stor för andra medicinska diagnosområden och många av projektets frågeställningar är generella. Därför tror vi på en hävstångseffekt, säger Beatrice Melin.
Vinnovas stöd har två delar: 4 miljoner kronor det första året och möjlighet till ytterligare 20 miljoner kronor fram till och med 2020.

Projekt för cell- och genterapi ska rusta svensk life science att ta täten

Läkemedel och behandlingar som baseras på cell- och genterapi anses stå inför ett internationellt genombrott inom medicinsk forskning och utveckling. Den som är bäst förberedd står sig bäst i den internationella konkurrensen.
– Swelife vill bidra till att rusta svensk vård, akademi och industri inför det här loppet, säger Swelifes Örjan Norberg.

Det pågår parallella ansträngningar för att vässa svensk life science för den väntade utvecklingen inom cell- och genterapi. Inom ett par månader kommer beslut om ansökan ”Centre for Advanced Medical Products (CAMP)” i innovationsmyndigheten Vinnovas utlysning för ett nytt nationellt centrum för utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Om ansökan beviljas etableras centrumet som ett nationellt nätverk med regionala noder. Samtidigt har forskningsinstitutet RISE ett uppdrag från Vinnova att analysera det svenska behovet av infrastruktur och kompetens inom området och hur en kraftsamling i Sverige kan implementeras.
– Swelifes satsning är ett viktigt steg till att utveckla Sverige till att bli en världsledande aktör inom cell- och genterapi. Som innovationsprogram kan vi bidra med att stötta industrin i tidig utveckling av bland annat processer, affärsutveckling och regulatoriska frågor, säger Örjan Norberg, styrelseledamot i Swelife och den som hittills arbetat med att planera Swelifes insats.
– Sverige är högt rankat inom området men vi saknar en nationell strategi för hur vi ska kunna stå oss i en internationell konkurrens. Om centrumansökan får avslag blir vårt arbete därför ännu mer angeläget, säger han.
Vinnovas stöd har två delar: 1 miljon kronor det första året och möjlighet till ytterligare 13 miljoner kronor fram till och med 2020. Projektledare är Kristina Kannisto, klinisk prövningsledare på Karolinska Trial Alliance.

Bakgrund
I vinterns forskningsproposition öronmärkte regeringen 700 miljoner kronor i extramedel fram till 2020 till att kraftsamla och utveckla arbetet inom och mellan offentlig sektor och näringsliv kopplat till fem viktiga samhällsutmaningar, varav life science är en. Se regeringens pressmeddelande idag.

Det strategiska innovationsprogrammet Swelife är en av de aktörer som regeringen via Innovationsmyndigheten Vinnova uppmanat att föreslå satsningar inom life science-området. Som ett resultat av detta har Swelife fått uppdraget att driva arbetet inom två prioriterade insatsområden: Cell- och genterapi samt digitalisering/integrering av hälsodata.

Kontakt Swelife
Programdirektör Peter Nordström: 0705-191220, peter.nordstrom@swelife.se
Projektledare Beatrice Melin: 0730-918028, beatrice.melin@onkologi.umu.se
Styrelseledamot Örjan Norberg: 0703-091868, orjan.norberg@vll.se