Målriktat läkemedel för behandling av lungcancer ingår i läkemedelsförmånen

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xalkori (crizotinib) ingår i läkemedelsförmånen från och med den 28 februari, 2014. Xalkori, som godkändes av EU-kommissionen i oktober 2012, är det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas), vid tidigare behandlad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (1).

– Xalkori är ett värdefullt tillskott i behandlingen av en mycket svår sjukdom. Upptäckten att ALK-positiva lungcancertumörer med framgång kan behandlas med en selektiv hämmare är epokgörande. Att Xalkori nu ingår i läkemedelsförmånen är en glädjande nyhet för denna patientgrupp, säger Karl Kölbeck, överläkare vid lungmedicinska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Ett diagnostiskt test används för att identifiera om en tumör är ALK-positiv och enligt Karl Kölbeck blir det nu viktigt att systematiskt testa lungcancertumörer för att upptäcka de patienter som kan vara aktuella för behandling.

Karl Kölbeck säger vidare att Karolinska Universitetssjukhuset har erfarenhet av prövningsprogrammet och har systematiskt testat och behandlat ett 25-tal patienter med Xalkori och att deras erfarenheter är uppmuntrande.

– Vi hoppas nu, när det dessutom finns nationella riktlinjer för molekylär testning vid lungcancer på plats, att testning genomförs i hela landet och att det kan bli möjligt att ge alla patienter med lungcancer en individualiserad behandling baserad på aktuell kunskap, säger Karl Kölbeck.

TLVs beslut
TLV konstaterar i sitt beslut att med hänsyn tagen till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad kan kostnaden för behandling med Xalkori anses vara rimlig och subventioneras med begränsning till behandling av vuxna med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer, den idag godkända indikationen för läkemedlet. Läs hela TLVs beslut här.

Villkor för subvention
Då godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA är förenat med villkor om uppföljning är även TLVs beslut om subvention förenat med villkor. Pfizer ska senast den 1 april 2016 komma in med en uppdaterad hälsoekonomisk analys för Xalkori. Analysen ska baseras på hur patienter väljs ut för behandling och användningsmönstret för Xalkori i Sverige samt klinisk effekt av läkemedlet vid den typen av användning.