Patienter med malignt melanom med BRAF-mutation, får subventionerad adjuvant behandling

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att subventionera Mekinist (trametinib) i kombination med Tafinlar (dabrafenib) för adjuvant behandling av patienter med melanom stadium III med en BRAF-mutation, som avlägsnats fullständigt genom operation.

TLVs beslut innebär att trametinib i kombination med dabrafenib från och med 22 mars 2019 ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel1. Behandlingen är avsedd för adjuvant behandling av vuxna patienter med melanom stadium III med en BRAF-mutation, efter fullständig resektion. Det innebär att behandlingen ges i samband med kirurgi för att minska risken för återfall.

TLVs bedömning för beslutet: TLV har bedömt tillståndets svårighetsgrad som mycket hög.Utan adjuvant behandling återinsjuknar en majoritet av de opererade patienterna med fjärrmetastasering (stadium IV-sjukdom ) inom fem år.

I och med detta beslut finns det från och med nu ett oralt behandlingsalternativ inom förmånen för patienter med malignt melanom med BRAF-mutation i stadium III. Dabrafenib och trametinib har visat att tre år efter påbörjad behandling hade 58 procent av patienterna varit fria från återfall (RFS) jämfört med 39 procent av dem som fått placebo2 (P<0.001).

Vid adjuvant behandling av malignt melanom ska patienterna behandlas under en period av 12 månader om det inte finns sjukdomsåterfall eller oacceptabla biverkningar. Biverkningar som kan uppstå är till exempel feber, illamående, trötthet, hudbiverkningar, svullnad samt diarré.

Närmare 4 000 personer får malignt melanom årligen i Sverige, som är den cancerform som ökar mest3,1, av dessa är det närmare hälften som har en mutation i genen för enzymet BRAF1.

 

Bakgrund

Dabrafenib i kombination med trametinib

Tidigare studien COMBI-AD (870 patienter) har visat att tre år efter påbörjad behandling hade 58 procent av patienterna som fått dabrafenib och trametinib varit fria från återfall (RFS) jämfört med 39 procent av dem som fått placebo. Förbättringen i RFS var genomgående i alla subgrupper och den skattade ett-, två- och treåriga återfallsfria överlevnaden var konsekvent större för gruppen som fått kombinationsbehandling jämfört med placebo (ett år: 88 vs 56 procent; två år: 67 vs 44 procent; tre år: 58 vs. 39 procent (P<0.001)2

Om dabrafenib och trametinib

Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är sedan tidigare godkänd i EU, för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-muterat melanom och avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation 4. Hittills är mer än 60 000 patienter världen över behandlade med kombinationsbehandlingen för någon av indikationerna. De båda läkemedlen är så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK. De mest vanligt förekommande biverkningar man såg i registreringsstudierna var feber, illamående och trötthet4-6.

Om BRAF V600E/K-muterat melanom

Omkring hälften av alla patienter med malignt melanom har en genmutation i ett protein som styr cancercellen och som kallas BRAF. Mutationen leder till att cellsignaleringen blir onormal, vilket i sin tur gör att mängden cancerceller växer till och överlever i okontrollerad omfattning. Det innebär att patienter med den BRAF-muterade formen av malignt melanom har en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt.

Referenser

  1. Bilaga till underlag för beslut om subvention,TLV, Diarienummer:3062/2018 Datum för nämndmöte:190321

2.      Long GV, Hauschild A, Santinami M, et al. Adjuvant Dabrafenib Plus Trametinib for Stage III BRAF V600E/K–Mutant Melanoma. New England Journal of Medicine (2017); http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1708539).

  1. Malignt melanom, Internetmedicin. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184. Besökt 20190321
  2. Long GV , Stroyakovskiy D, Gogas Het al. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet (2015).
  3. Grob JJ, Amonkar MM, Karaszewska B et al. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic cutaneous BRAF Val600-mutation-positive melanoma (COMBI-v): results of a phase 3, open-label, randomised trial. Lancet Oncol 2015; 16: 1389–98
  4. Planchard D, Smit E, Groen H, et al. Dabrafenib plus trametinib in patients with previously untreated BRAF V600E-mutant metastatic non-small-cell lung cancer: an open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2017;18(10):1307-1316