Fas III-studie visar på förlängd progressionsfri överlevnad med Lynparza (olaparib)

Fas III-studien SOLO-2 visar på förlängd progressionsfri överlevnad med Lynparza (olaparib) som underhållsbehandling av BRCA-muterad äggstockscancer
Lynparza minskade risken för sjukdomsprogression med 70 %, med en prövarbedömd progressionsfri överlevnad på 19,1 månader, jämfört med 5,5 månader för placebo

AstraZeneca presenterade idag resultaten från fas III-studien SOLO-2 som visade på en signifikant förbättring av den progressionsfria överlevnaden (PFS) hos patienter med nedärvd BRCA-muterad (gBRCA), platinakänslig recidiverande äggstockscancer som behandlades med Lynparza-tabletter (olaparib) (300 mg två gånger dagligen) som underhållsbehandling jämfört med placebo.Studien uppnådde det primära effektmåttet för prövarbedömd PFS (HR 0,30; 95 % CI 0,22–0,41; P < 0,0001, median 19,1 månader jämfört med 5,5 månader).

PFS utvärderat genom blindad oberoende central granskning (BICR), en i förväg specificerad analys som understödjer det primära effektmåttet, visade en median-PFS på 30,2 månader jämfört med 5,5 månader för placebo, vilket motsvarar en förbättring med 24,7 månader (HR 0,25; 95 % CI 0,18–0,35; P < 0,0001).

Dessutom sågs en statistiskt signifikant fördel i tid till andra progression eller dödsfall (PFS2) hos patienter som behandlades med Lynparza (HR 0,50; 95 % CI 0,34–0,72; P = 0,0002; median ej uppnådd jämfört med 18,4 månader) jämfört med placebo, samt förbättringar av andra viktiga sekundära effektmått.

Läs hela pressmeddelandet