Lungcancerstipendium till Bengt Bergman

Idag tilldelas docent och överläkare Bengt Bergman, verksam vid Sahlgrenska universitetssjukhuset Göte­borg, året SLUSG-stipendium 2014. Stipendiet har instiftats av AstraZeneca och Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG) och uppmärksammar personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Bengt Bergman har under många år gjort viktiga insatser inom Svenska planeringsgruppen för lungcancer och stipendiet möjliggör nu fortsatt forskning inom området lungcancer kopplat till biogenetik.

Stipendiet har instiftats av AstraZeneca och Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, och utdelas i år för sjätte året i rad. Syftet är att uppmärksamma personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden, lungcancer. Stipendiesumman uppgår i år till 75 000 kronor och är instiftad för att möjliggöra framtida insatser till fördel för svenska  lungcancerpatienter.

Årets stipendiat Bengt Bergman är docent och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göte­borg och har lång erfarenhet av arbete med kliniska studier inom lungcancerområdet. Han har under de senaste åren också utfört ett synnerligen värdefullt arbete som medförfattare till det svenska vårdprogrammet för lungcancer och är tillika aktiv forskare inom området.

Av motiveringen till SLUSG-stipendiet 2014 framgår att:
Bengt Bergman bidrar i hög grad till utveckling och forskning inom lungcancerområdet i Sverige, genom att både själv driva och även delta i svenska och internationella lungcancerstudier. Han lägger ner mycket arbete och energi på den viktiga frågan om lungcancerpatienters livskvalitet och avser närmast att slutföra ett antal forskningsprojekt med lungcancerpatienter i fokus. Bland lungcancerintresserade läkare i Sverige lägger Bengt ner ett stort arbete på att skapa en plattform för förbättrad vård och behandling. Det är med stora förväntningar om fortsatt värdefullt arbete för lungcancerpatienternas bästa, som Bengt tilldelas 2014 års lungcancerstipendium.
–       Bengt gör en mycket viktig insats för lungcancervården i Sverige genom att leda arbetet på den nya versionen av det nationella vårdprogrammet. Dessutom är han en av de mest aktiva kliniska forskarna inom lungcancerområdet i Sverige och har tålmodigt och konsekvent genomfört sina projekt. SLUSG stiftelsens styrelse har bland flera framstående kandidater beslutat att ge Bengt stipendiet som en hjälp och uppmuntran till fortsatta viktiga insatser inom området, säger docent Ola Brodin, ordförande i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse och överläkare vid Onkologiska kliniken, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

–       Att bli tilldelad årets SLUSG-stipendium är mycket hedrande. Jag uppfattar det också som en stimulans för fortsatt arbete med patientnära forskning och utveckling. Stipendiet kommer att användas för initiering av ett samarbetsprojekt tillsammans

med Klinisk Molekylär Patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där vi med Next Generation Sequencing (NGS) analyserar tumörmaterial kopplat till en kliniskt väldefinierad grupp. Målsättningen är att på sikt kunna använda den nya biogenetiska informationen för en mer individstyrd behandling, säger Bengt Bergman.

SLUSG-stipendiet 2014 delas ut i samband med SLUSGs årsmöte fredagen den 9 maj i Ystad.