Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Hos de 313 patienterna, som var både tidigare obehandlade och behandlade, var behandlingssvaret mätt som objektiv responsfrekvens (ORR) 45.4 % (95 % konfidensintervall (CI), 33.5-57.3) hos de patienter som hade tumörceller där 50 % eller mer av cellerna uttryckte tumörmarkören PD-L1 (n=73).

Hos den grupp patienter (n=103) där 1-49 % av tumörcellerna uttryckte PD-L1 var behand­lingssvaret (ORR) 16.5 % (95 % CI, 9.9-25.1) och hos de patienter (n=28) där mindre än en procent av tumörcellerna uttryckte PD-L1 var behandlingssvaret 10.7 % (95 % CI, 2.3-28.2).

I den totala studiepopulationen var behandlingssvaret (ORR) 19.4 % (95 % CI, 16.0-23.2) (n=495). Resultaten publiceras även i tidsskriften New England Journal of Medicine.

Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare. PD-L1 är ett protein som kan vara överuttryckt i tumören och som mekanistiskt kan bidra till en hämmad immunrespons.

“I denna lungcancerstudie såg vi att för patienter med tumörer där majoriteten av tumör­cellerna uttryckte PD-L1 var behandlingssvaret bäst” säger Anna Åleskog, medicinsk rådgivare på MSD.

Mer information finns i den amerikanska pressreleasen.