Lovande resultat för ny kinashämmare mot spridd bröstcancer

Lovande resultat för ny kinashämmare mot spridd bröstcancer

Kvinnor som behandlas med CDK4/6-kinashämmaren ribociclib i kombination med hormonhämmande standardbehandling lever signifikant längre innan sjukdomen förvärras, jämfört med kvinnor som fått enbart hormonhämmande standardbehandling, det visar data från fas III-studien MONALEESA-2 som presenteras som ”late breaker” på den Europeiska cancerkongressen ESMO i Köpenhamn 7-11 oktober. Resultaten publiceras samtidigt i The New England Journal of Medicine3

Sjukdomen hålls i schack längre

Resultaten visar att patienter som behandlas med ribociclib i kombination med letrozol i median lever signifikant längre tid utan att sjukdomen förvärras, så kallad progressionsfri överlevnad (PFS). Efter 18 månader var den progressionsfria överlevnaden 63 procent (95 procent KI, 54,6 -70,3) jämfört med 42 procent (95 procent KI, 34,8 – 49,5) i gruppen som fått enbart letrozol1.

– Det är mycket glädjande att se så stora kliniska effekter hos en kommande behandling. Kvinnor som lever med spridd bröstcancer är en patientgrupp med stort medicinskt behov, där CDK4/6-hämmare har potential att bli ett mycket viktigt behandlingsalternativ, säger Henrik Lindman, onkolog vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en av prövarna i studien.

Data från studien visar också att kvinnor som behandlats med ribociclib i kombination med letrozol löper 44 procent lägre risk för att avlida eller att sjukdomen förvärras jämfört med dem som fått behandling med enbart letrozol under samma tidsperiod. Kombinationsbehandlingen hade också mycket större effekt vid mätbar sjukdom – hos mer än hälften av kvinnorna krympte tumörerna med minst 30 procent och den sammantagna tumörsvarsfrekvensen var 53 procent jämfört med 37 procent i placebogruppen (p=0,00028)3.

Ribococlib gav effektiv hämning i första linjen

Resultaten från MONALEESA-2 validerar användandet av ribociclib, en selektiv CDK4/6-hämmare i kombination med hormonterapi som första linjens behandling mot spridd hormonpositiv ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Med anledning av den signifikanta ökningen i progressionsfri överlevnad (PFS), bland patienter som behandlats med ribociclib stoppades utvärderingen av den primära effektiviteten för MONALEESA-2 redan vid interimsanalysen på inrådan av den oberoende vetenskapliga kommitté (Independent Data Monitoring Committee) som analyserar studien. Studien fortsätter nu för att kunna utvärdera överlevnad.

De vanligaste biverkningarna som observerades i MONALEESA-2-studien var neutropeni (74,3 procent i ribociclibgruppen och 5,2 procent i placebogruppen), illamående (51,5 procent respektive 28,5 procent), infektioner (50,3 procent respektive 42,4 procent), trötthet (36,5 procent respektive 30,0 procent), och diarré (35,0 procent respektive and 22,1 procent)

Biverkningarna var generellt sett milda till måttliga och identifierades tidigt i studien genom rutinmässig monitorering och dokumentation. I de flest fall kunde de hanteras genom behandlingsuppehåll och minskad läkemedelsdos1

Om ribociclib

Ribociclib tillhör en ny klass läkemedel som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 med förbättrad precision kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat1.

Ribociclib har utvecklats av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) i samarbete med Astex Pharmaceuticals.

Om studien MONALEESA-2

MONALEESA-2 (Mammary ONcology Assessment of LEE011’s Efficacy and SAfety) är en pivotal fas III, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie och omfattar 668 kvinnor vid 223 prövningscentra runt om i världen. I Sverige har sex olika centra deltagit. Patienterna som ingår i studien har alla drabbats av spridd ER-positiv/HER2-negativ bröstcancer efter klimakteriet och har inte fått någon tidigare behandling för sin sjukdom2.

De 668 patienterna i studien fördelades i två grupper 1:1 baserat på förekomsten av lever och/eller lungmetastaser. Patienterna fick ribociclib en daglig dos med 600 mg i tre veckor följt av en veckas uppehåll, eller placebo, i kombination med 2,5 mg letrozol per dag.

Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad, och de sekundära var överlevnad (OS), tumörsvarsfrekvens (ORR), klinisk fördel, hälsorelaterad livskvalitet och tolerabilitet2.

Referenser

1. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. First-line ribociclib plus letrozole for postmenopausal women with HR+, HER2-, advanced breast cancer: First results from the Phase III MONALEESA-2 study. Presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress, October 8, 2016, Copenhagen, Denmark (abstract #LBA1_PR)

2. Novartis Data on File

3. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1609709?query=featured_home – t=articleResults