Lovande kombinationsbehandling vid njurcancer

Lovande kombinationsbehandling vid njurcancer

Patienter med en viss typ av njurcancer löpte 26 procent mindre risk för att deras sjukdom skulle förvärras eller leda till död om de behandlades med en kombination av Tecentriq och Avastin jämfört med sunitinib. Detta visar en ny studie som presenteras vid en internationell cancerkonferens i San Fransisco 10 februari.1

PD-L1 är ett protein som finns på cancerceller och/eller immunceller. När PD-L1 binder till sina receptorer innebär det att immunförsvaret mot cancercellerna försvagas. Tecentriq (atezolizumab) är ett så kallat immunterapiläkemedel, en antikropp. Genom att blockera PD-L1 återställer läkemedlet immunförsvarets förmåga att känna igen, söka upp och bekämpa cancercellerna. Läkemedel med denna typ av verkningsmekanism kallas checkpoint-hämmare.

I den nu aktuella fas III-studien (IMmotion 151) deltog drygt 900 patienter med spridd njurcancer vars tumörer uttryckte PD-L1. Hälften fick som första linjens behandling en kombination av Tecentriq och Avastin, de andra cancerläkemedlet sunitinib. Resultaten visar att kombinationsbehandlingen minskade risken för att sjukdomen skulle förvärras eller leda till död med 11,2 månader (invasiv sjukdomsfri överlevnad) mot 7,7 månader för dem som behandlades med sunitinib, en skillnad på 26 procent. Det är den andra fas III-studie som visar på motsvarande positiva resultat med denna kombinationsbehandling.

Även för den totala överlevnaden (overall survival) var resultaten uppmuntrande men kräver vidare analys. Kombinationen förlängde också tiden fram till dess att symtomen började påverka patienternas dagliga liv.

– Vi är glada och stolta över dessa nya data som precis har presenterats. Resultaten ger patienter med spridd njurcancer hopp om en förlängd sjukdomsfrihet jämfört med dagens standardbehandling. Dessutom mådde patienterna bättre och fick färre biverkningar vilket ju är av stor betydelse för livskvaliteten, säger Mats Gudmunsson, Uro-onkolog och Country Medical Lead på Roche AB.

Tecentriq är idag godkänt för behandling av spridd icke-småcellig lungcancer och spridd urinblåsecancer.

Referenser

[1] 2018 Genitourinary Symposium, Abstract 578.