Ledande experter på blodcancer ställer upp i ny stor informationssatsning på webben

Nu gör Blodcancerförbundet en stor satsning på webbaserad utbildning kring olika former av blodcancer. Med informationsfilmer där flera av landets ledande experter medverkar breddar förbundet sitt informationsmaterial genom en ny och modern kanal.

Idag, på den internationella KML-dagen, lanseras den första filmen – om kronisk myeloisk leukemi – samtidigt som Blodcancerförbundet presenterar sin nya responsiva webbplats klockan 15 idag.

– Det är glädjande att ledande leukemiexperter så generöst ställer upp för att på det här sättet hjälpa både patienter och närstående, säger Kerstin Holmberg, ordförande i Blodcancerförbundet.

Varje år drabbas omkring 3 700 personer i Sverige av någon form av blodcancer. Både de och deras närstående ställs plötsligt inför en rad frågor som rör bland annat symtom, diagnos och behandling.

– Tanken bakom filmerna är att erbjuda viktig information på ett lättillgängligt sätt, säger förbundssekreterare Hasse Sandberg, som ansvarar för projektet.  Vi tycker det är viktigt att hjälpa till att öka kunskapen hos alla som är berörda av blodcancer och vår plan är att successivt bygga ut plattformen med fler filmer.

I den första filmen medverkar professor Johan Richter, Lund och Lotta Ohm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Båda är internationellt ansedda experter på kronisk myeloisk leukemi, KML, som just idag uppmärksammas över hela världen.

Dagen, 22/9, är vald mot bakgrund av att kromosomerna 9 och 22 är centrala i utvecklingen av sjukdomen. Det är de två kromosomerna som bytt DNA-material med varandra och bildar den så kallade Philadelphiakromosomen som ligger bakom uppkomsten av just kronisk myeloisk leukemi.

Hasse Sandberg understryker att filmerna inte kommer att ersätta annan typ av information utan komplettera det skriftliga material som redan finns. Förbundet har tillsatt en referensgrupp bestående av patienter som löpande granskar informationsfilmerna för att säkerställa att de landar på rätt nivå.

Bakom Blodcancerförbundets nya informationssatsning står den gamla devisen att kunskap är makt:

– Patienter med kunskap kan ställa krav, ifrågasätta och be om förklaringar eller en förnyad bedömning av en annan läkare, säger förbundets ordförande Kerstin Holmberg.  Det är ett förhållningssätt som vi vill stödja och uppmuntra.