Data om larotrectinib publiceras i New England Journal of Medicine

Nya data om larotrectinib har publicerats i New England Journal of Medicine. Resultaten visar en tydlig och långverkande effekt vid TRK fusionspositiv cancer oavsett ålder på patienten och tumörtyp. Responsraten (ORR) var 75 %.

Bayer och Loxo Oncology meddelar att data om larotrectinib publicerats i New England Journal of Medicine (NEJM). Resultaten avser behandling av yngre och äldre patienter vars tumörer bär på en förändring i genen som kodar för Neurotrophic Tropomyosine Receptor Kinase (NTRK). Dessa genetiska förändringar, såkallade fusionsgener, förekommer i många olika slags tumörer och medför en okontrollerad Tropomyosin Receptor Kinase (TRK) signalering och tumörtillväxt.

Larotrectinib har utvecklats för att angripa TRK direkt och stänga av signalvägen som gör att cancer med TRK fusionsgener växer. De data som nu publicerats inkluderar ytterligare tre månaders uppföljning av de patientdata som presenterades vid ASCO 2017.

  • Larotrectinib uppvisade tydlig och långvarig antitumoral aktivitet i TRK fusionspositiv cancer oavsett patienternas ålder eller tumörens ursprung
  • Responsraten var 75 % i TRK fusionspositiv cancer för vuxna och barn vid central granskning, 80 % vid prövarnas granskning
  • 86 % av patienterna stod kvar på behandling med larotrectinib eller hade genomgått kirurgi i kurativt syfte

– Resultaten som presenteras i NEJM visar på stora möjligheter att använda larotrectinib till patienter med TRK fusionspositiv cancer. Det här talar för testning av TRK fusioner hos patienter, oavsett ålder, som har avancerad cancer, säger Per Sandström, Medicinsk chef för Onkologi på Bayer.

Bayer och Loxo Oncology samarbetar i utvecklingen av larotrectinib för att behandla vuxna och yngre patienter med TRK fusionspositiv cancer. Bayer planerar att ansöka om marknadsföringstillstånd inom Europeiska Unionen under 2018.

Resultaten i sammanfattning

I data från 55 patienter som deltagit i någon av fas I studien på vuxna, fas II studien (NAVIGATE), och fas I/II studien på barn (SCOUT) med larotrectinib, demonstreras en responsrate på 75 % (95 % CI 61 – 85) vid central granskning och 80 % (95 % CI 67 – 90) vid prövarnas granskning. Vid tidpunkten för analysen stod 86 % av patienterna kvar på behandling med larotrectinib eller hade genomgått kirurgi i kurativt syfte. Median duration av respons och progressionsfri överlevnad hade ej uppnåtts. Larotrectinib tolereras väl, majoriteten av alla registrerade biverkningar var lätta eller måttliga, grad 1 eller 2.