Resultat från poolade analyser av Opdivo visar på långtidsöverlevnad vid behandling av patienter med tidigare behandlad icke-småcellig lungcancer

Analyserna inkluderar den längsta uppföljningen av lungcancerpatienter som behandlats med en immunonkologisk behandling i randomiserade fas III-studier.

Bristol-Myers Squibb (BMS) har presenterat resultat från poolade analyser avseende totalöverlevnad (OS) från fyra studier (CheckMate -017, -057, -063 och -003; n=664) som utvärderat behandling med Opdivo (nivolumab) till patienter med tidigare behandlad metastaserande icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Efter fyra år levde 14 procent av patienterna som behandlades med Opdivo enligt den poolade analysen. Bland patienter med PD-L1-uttryck ≥1%, levde 19 procent efter fyra år, och bland patienter med PD-L1-uttryck <1% var överlevnaden 11 procent.

Den poolade analysen av fas III-studierna CheckMate -017 och -057 visade att 14 procent av patienterna som behandlades med Opdivo levde efter fyra år, jämfört med fem procent av de patienter som behandlades med docetaxel. Dessutom visade en explorativ analys att 58 procent av patienterna som behandlades med Opdivo och som uppnådde en komplett eller partiell respons vid sex månader, fortfarande levde efter fyra år, jämfört med 12 procent av patienterna som behandlades med docetaxel. Bland patienter med stabil sjukdom vid sex månader, levde 19 procent av de Opdivo-behandlade patienterna efter fyra år, jämfört med två procent för patienter som behandlades med docetaxel. Dessa data presenterades (abstract CT195) på den årliga amerikanska cancerkongressen AACR (American Association for Cancer Research) 2019 i Atlanta.

Säkerhetsprofilen från alla fyra studierna var likvärdig med vad som tidigare rapporterats och inga nya säkerhetssignaler förekom vid denna längre uppföljning. Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till avbrott i behandlingen rapporterades hos 8,7 procent av patienterna som behandlades med Opdivo. Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen var trötthet (hos 21,7% av patienterna).

– Den positiva överlevnadskurvan som visas i dessa sammanslagna analyser ger en mer holistisk syn på den långsiktiga överlevnaden än vad vi har kunnat se i de enskilda studierna, och ger nya insikter i det värde Opdivo kan innebära som andra linjens behandling av patienter med lungcancer. Dessa data är ett viktigt bidrag till vår målsättning att ta fram terapier som kan erbjuda cancerpatienter med stora medicinska behov ett mer varaktigt behandlingssvar, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.