Långtidsöverlevnad och bättre livskvalitet med Opdivo vid avancerad njurcellscancer

Långtidsöverlevnad och bättre livskvalitet vid behandling med Opdivo® (nivolumab) hos patienter med avancerad njurcellscancer enligt nya data som presenterats på ASCO

Mer än en tredjedel (34%) av dem som fått Opdivo efter tidigare behandling för avancerad njurcellscancer, levde efter fem år enligt resultat från fas I-studien CA209-003,

Resultatet från fas II-studien CA209-010 visar att 29 procent av tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer som fått Opdivo levde efter fyra år.

Resultat från den registreringsgrundande fas III-studien CheckMate -025 visar även att patienter som behandlades med Opdivo upplevde en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de patienter som fick everolimus.

Bristol-Myers Squibb har presenterat nya resultat avseende långtidsöverlevnad från två doseringsstudier, fas 1-studien CA209-003 (-003) och fas II-studien CA209-010 (-010), som utvärderat Opdivo hos patienter med tidigare behandlad avancerad njurcellscancer (RCC). Den första analysen av fyra- och femårsöverlevnadsdata från en kohort med patienter med avancerade njurcellscancer (n =34) i studie -003 visar att 38 procent av patienterna levde efter fyra år, och 34 procent av patienterna levde efter fem år. Totalöverlevnad (OS) var ett explorativt effektmått i denna studie. Resultat från fas II studien -010 (n=167), där OS var ett sekundärt effektmått, visar att 29 procent av patienterna levde efter fyra år. Den långsiktiga säkerhetsprofilen för Opdivo i studie -003 och studie -010 var jämförbar med vad som har rapporterats från tidigare studier och inga nya typer av biverkningar rapporterades efter mer än fyra års uppföljning.

Bristol-Myers Squibb presenterade också analyser avseende data för hälsorelaterad livskvalitet, ett sekundärt effektmått i den pivotala fas III-studien CheckMate -025. I studien utvärderades Opdivo jämfört med everolimus hos patienter med avancerad njurcellscancer, som fått tidigare behandling med angiogeneshämmare. 55,4 procent av patienterna som behandlades med Opdivo upplevde en kliniskt signifikant förbättring av sjukdomsrelaterade symtom, enligt definitionen i studien, jämfört med 36,7 procent av patienterna som behandlades med everolimus (HR = 1,66 (95% KI: 1,33-2,08; p<0,001)).

Resultaten från studierna -003 och -010 presenterades vid den årliga cancerkongressen ASCO, 52nd Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, vid en muntlig presentation, abstract # 4507 (1). Data från studien CheckMate -025 presenterades under en poster session, abstract # 4549 (2).

–    Vi är glada att kunna presentera resultat avseende totalöverlevnad från studierna -010 och -003. Dessa resultat ger nya insikter i den långsiktiga effekten och säkerheten av behandling med Opdivo hos tidigare behandlade patienter med avancerad njurcellscancer. Dessutom visar nya data från studien CheckMate -025 att behandling med Opdivo ger en förbättring i hälsorelaterad livskvalitet jämfört med everolimus, en viktig faktor för cancerpatienters välbefinnande. Vårt mål är att förbättra långtidsöverlevnaden och livskvaliteten för patienter med njurcellscancer. Vi ser fram emot den fortsätta utvärdera våra immunonkologiska läkemedel, inklusive Opdivo och Yervoy i kombination, för behandling inom en rad olika tumörtyper, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om studien CA209-003
Studien CA209-003 (även kallad -003), är en multicenter, öppen, fas Ib-flerdos-doseskaleringsstudie som utvärderat Opdivo hos 306 patienter med avancerad cancer eller som fått återfall. Det primära effektmåttet var säkerhet och tolerabilitet. Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR) och totalöverlevnad (OS).

Resultaten från studien -003 som presenterades på ASCO är en kohort av patienter med avancerad njurcellscancer (RCC, n=34) som hade fått en till fem tidigare systemiska behandlingar. Patienterna behandlades med Opdivo 1 mg/kg eller 10 mg/kg intravenöst varannan vecka.

Efter fyra år var totalöverlevnaden (OS) för patienter som behandlades med Opdivo 38 procent, och mediantiden var 22,4 månader (95% KI: 12,5-NE). Femårsöverlevnaden var 34 procent efter minst 50,5 månaders uppföljning. Den långsiktiga säkerhetsprofilen för Opdivo i studie -003 var jämförbar med vad som har rapporterats från tidigare studier och inga nya typer av biverkningar rapporterades efter mer än fyra års uppföljning. Behandlingsrelaterade biverkningar, grad 3-4, rapporterades hos 17,6 procent av patienterna i studien. Hos 8,8 procent av patienterna rapporterades behandlingsrelaterade biverkningar oavsett grad som ledde till att behandlingen avbröts.

Om studien CA209-010
Studien CA209-010 (även kallad -010) är en randomiserad, fas II-doseringsstudie som utvärderat Opdivo hos 167 patienter med avancerad njurcellscancer (RCC) som tidigare fått en till tre behandlingar och där angiogeneshämmare ingått vid minst ett tillfälle. Patienterna behandlades med Opdivo (0,3, 2 eller 10 mg/kg) intravenöst var tredje vecka. Det primära effektmåttet för studien var dos-respons av progressionsfri överlevnad (PFS). Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), total överlevnad (OS) och säkerhet. Efter fyra år var totalöverlevnaden (OS) för patienter som behandlades med Opdivo 29 procent och mediantiden var 23,4 månader (95% KI: 17,7-26,9) efter minst 49,2 månaders uppföljning. Den objektiva svarsfrekvensen (ORR) var 21,6 procent (95% KI: 15,6-28,6) med en mediantid på 23 månader. Mediantiden för att uppnå respons, det vill säga svara på behandlingen, var 2,8 månader (1,2-10,0).

Den långsiktiga säkerhetsprofilen för Opdivo i studie -010 var jämförbar med vad som har rapporterats från tidigare studier och inga nya typer av biverkningar rapporterades efter ungefär fyra års uppföljning. Behandlingsrelaterade biverkningar, grad 3-4, rapporterades hos 14,4 procent av patienterna i studien. Hos 9,6 procent av patienterna rapporterades behandlingsrelaterade biverkningar oavsett grad som ledde till att behandlingen avbröts

Om studien CheckMate -025
CheckMate -025 är en öppen, randomiserad, fas III-studie som har utvärderat Opdivo jämfört med everolimus hos patienter med avancerad njurcellscancer (RCC) som tidigare fått behandling med angiogeneshämmare. Patienterna randomiserades till att få Opdivo (n=410) 3 mg/kg intravenöst varannan vecka eller everolimus (n=411) 10 mg oralt en gång dagligen. Det primära effektmåttet för studien var totalöverlevnad (OS). Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), progressionsfri överlevnad (PFS), patienternas livskvalitet (QoL) och säkerhet. Patienternas livskvalitet mättes med hjälp av den njurspecifika graderingsskalan “Functional Assessment of Cancer Therapy–Kidney Symptom Index–Disease Related Symptoms (FKSI-DRS) scale” och enkäten ”European Quality of Life (EuroQol)-5 Dimensions (EQ-5D) questionnaire”. Patienternas livskvalitet mättes vid baseline bland 361 patienter som randomiserats till behandling med Opdivo och hos 343 patienter som randomiserats till behandling med everolimus.

En högre andel av patienterna som behandlades med Opdivo upplevde en kliniskt betydelsefull förbättring i hälsorelaterad livskvalitet (definierat som en ökning med två punkter från baslinjen med hjälp av skalan FKSI-DRS) jämfört med patienter som behandlades med everolimus (200 (55,4%) av 361patienter, jämfört med 126 (36,7%) av 343 patienter; (HR = 1,66 (95% KI: 1,33-2,08 ; p<0,001)). Mediantiden för upplevd förbättring av sjukdomsrelaterade symtom vid behandling med Opdivo var 4,7 månader (95% KI: 3,7-7,5) och var inte möjlig att uppskatta för everolimus på grund av att antalet patienter som upplevde förbättring var begränsat.