Landstingens expertgrupp ger grönt ljus för Avastin vid avancerad äggstockscancer

NLT-gruppen ger en positiv rekommendation för cancerläkemedlet Avastin (bevacizumab) vid primärbehandling av avancerad äggstockscancer. NLT-gruppen är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) organ för utvärdering av nya läkemedel och ger landstingen rekommendationer i läkemedelsfrågor. Gruppen bedömer behandling med Avastin som kostnadseffektiv.

– Det är mycket glädjande att NLT gör den här rekommendationen. Nu hoppas jag verkligen att samtliga landsting faktiskt också anammar behandlingen så att vi får en jämlik vård för den här svårt sjuka patientgruppen, säger Elisabeth Åvall Lundqvist, professor i gynekologisk onkologi vid Karolinska Institutet.

Avancerad äggstockscancer, eller ovarialcancer, är en sjukdom med mycket hög svårighetsgrad. På grund av de diffusa symtomen upptäcks sjukdomen ofta i ett sent skede när tumören har spridit sig och därmed är svårbehandlad. Sju av tio patienter får sin diagnos först när cancern har spridit sig.

Dessa patienter behandlas dels genom kirurgi och dels med läkemedel. Avastin i kombination med kemoterapi har vid behandling av avancerad äggstockscancer visats ge patienten såväl förlängd tid innan sjukdomen förvärras som en förlängd överlevnad. Avastin har varit godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för behandling av avancerad äggstockscancer sedan 2012.

–  NLT-rekommendationen innebär ett stort framsteg för de allra svårast sjuka patienterna med äggstockscancer. Detta blir den första målinriktade behandlingen som införs i klinisk rutin för dessa patienter, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.

NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) är SKL:s organ för värdering av nya läkemedelsbehandlingar och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen. Gruppens arbete syftar till att öka möjligheterna till en jämlik vård över hela landet och ge patienterna tillgång till samma läkemedel oavsett i vilket landsting man bor.

På uppdrag av NLT-gruppen har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) tagit fram ett hälsoekonomiskt kunskapsunderlag för Avastin vid behandling av äggstockscancer. Utifrån detta underlag har NLT-gruppen bedömt Avastin som kostnadseffektivt och beslutat att rekommendera Avastin för primärbehandling av avancerad äggstockscancer i kombination med kemoterapi. Rekommendationen gäller specifikt för de diagnoser för vilka Avastin är indicerat, det vill säga hos vuxna patienter med avancerad epitelial, ovarial-, tubar- eller primär peritonelcancer i stadium III B, III C och IV enligt FIGO-kriterierna (International Federation of Gynecology and Obstetrics).

– Viktigt är att understryka att den aktuella behandlingen gäller en subgrupp av patienter med avancerad ovarialcancer. Man fann inte att den nya behandlingen var till nytta för de med stadium III som opererats till makroskopisk tumörfrihet. Nyttan är för patienter i FIGO-stadium IV och icke-opererade eller suboptimalt opererade patienter i FIGO-stadium III, säger Elisabeth Åvall Lundqvist.