Läkarutbildningen byggs ut

Läkarutbildningen byggs ut

I höstbudgeten föreslår regeringen att läkar­ut­bild­ningen ska byggas ut. Satsningen för 2018 är nio miljoner kro­nor, vilket motsvarar cirka 40 helårs­stu­den­ter. Tillgången till välutbildad personal, däribland läkare, är viktig för att alla ska kunna erbjudas behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Därför vill regeringen satsa nio miljoner kro­nor i höstbudgeten för att bygga ut läkarutbildningen. Det mot­svarar cirka 40 helårs­stu­den­ter 2018. Fullt ut­byggd 2023 beräknas sats­ningen om­fatta 96 mil­joner kronor, vilket mot­svarar cirka 440 utbild­nings­platser.

– Det här är en av våra satsningar för att trygga en bra sjukvård med utbildad och kunnig personal. Det gör oss också mindre beroende av utländska läkarutbildningar för att klara kompetensförsörjning av läkare, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

– En bra vård för patienterna hänger på att vården har tillräckligt med personal. En utbyggd läkarutbildning är därför en del i att göra sjukvården bättre, säger socialminister Annika Strandhäll

Tillgången till läkare är lika viktig i hela landet – därför är utbyggnaden utspridd på samtliga sju lärosäten som bedriver läkarutbildning i Sverige. När det gäller utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska påbörjades en utbyggnad 2015. Utbyggnaden innebär ytterligare 700 nybörjarplatser på sjuksköterskeutbildningen, 600 nybörjarplatser på specialistsjuksköterskeutbildningen och 250 nybörjarplatser på barnmorskeutbildningen. Regeringen har dessutom gett en särskild utredare i uppdrag att se över specialistsjuksköterske­utbildningen. Syftet med utredningen är att se över hur utbildningen i framtiden ska kunna möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och ge studenterna rätt kunskaper för yrket. Utredaren ska också se över frågor som rör vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Satsningen är en del av budgetöverenskommelsen med Vänsterpartiet.