Krav på omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Experter deltar vid sammankomst i Europaparlamentet för att kräva omedelbara åtgärder som kan förbättra hanteringen av CDI-infektioner i Europa

Uppmaningen sammanfaller med publiceringen av EUCLID, den största epidemiologiska studien på Clostridium difficile-infektion, i The Lancet Infectious Diseases1

 Nyligen var CDI Europa, organisationen HOPE (the European Hospital and Healthcare Federation) och en av Europaparlamentets ledamöter, Karin Kadenbach, värdar för ett evenemang i Europaparlamentet. Syftet med evenemanget var att visa på de brådskande åtgärder som behövs för att ta itu med de aktuella frågor som rör hanteringen av sjukhusinfektioner och Clostridium difficile-infektion (CDI). Experter från hela Europa tillsammans med medlemmar av Europaparlamentet samlades för att diskutera olika sätt att förbättra de nuvarande bristerna som finns gällande diagnos, behandling, kontroll och monitorering.

Evenemanget är en uppföljning på rapporten ”CDI i Europa” som lanserades i april 2013, vilket stöddes av flera europeiska aktörer och citerades i Europaparlamentets resolution om patientsäkerhet och sjukhusinfektioner.2 I resolutionen uppmanas medlemsstaterna och EU att på ett bättre sätt ta itu med sjukhusinfektioner som CDI.2 CDI är en av de tio vanligaste sjukhusinfektionerna på europeiska sjukhus3 och har således överträffat MRSA som ledande orsak till vårdförvärvad infektion i flera europeiska länder. 4,5

”Mötet var det första på EU-nivå där påverkan av Clostridium difficile-infektioner i europeisk sjukvård diskuterades och kommer förhoppningsvis att följas av ytterligare möten i olika EU-organisationer. Bland annat framfördes behovet av att informationen om CDI inom europeisk sjukvård måste förstärkas och att beslutsfattare ska involveras”, kommenterade en av deltagarna – professor Carl Erik Nord, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm. ”Om vi ska ta itu med den avsevärda bördan som CDI innebär för patienter och sjukvårdssystem behöver vi brådskande åtgärder för att standardisera diagnos och behandling av CDI inom hela Europa.”

Mötet sammanfaller med publicering av EUCLID i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Infectious Diseases. EUCLID är en multi-center, prospektiv, prevalensstudie som utvärderar CDI-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré och är den största prevalensstudien av CDI i hela Europa. Denna banbrytande studie, som inkluderade data från 482 sjukhus i 20 europeiska länder, visade att det uppskattningsvis förekommer 40 000 missade fall av CDI varje år.1 Med runt 8 000 sjukhus inom EU,6 är den korrekta siffran på totalt antal missade CDI-fall i Europa troligtvis signifikant högre.

CDI är en återkommande bakteriell infektion som kan förebyggas9 men som resulterar i allvarliga och potentiellt dödliga fall av diarré.10,11 I Europa har incidensen och svårighetsgraden av CDI ökat och utgör ett stort hot mot både hälso- och sjukvårdssystem såväl som för patienter.12,13,14,15

Under eventet i Europaparlamentet ledde ledamoten Karin Kadenbach diskussioner om bördan av CDI utifrån de politiska ramarna för EU:s insatser på sjukhusinfektioner. Tillsammans med ett antal paneuropeiska vetenskapliga sällskap och kliniska experter diskuterade gruppen sina respektive roller i hanteringen av sjukhusinfektioner och utforskade sätt att samarbeta för att förbättra kvaliteten i vården för patienterna.

“Jag var glad att vara värd för denna viktiga händelse. Medan vi har en god förståelse för patientsäkerhet och sjukhusinfektioner är vikten av att ta itu med dessa lågt prioriterat inom vården. Medlemsstaterna har gjort stora framsteg under de senaste åren för att anta åtgärder avseende patientsäkerhet och sjukhusinfektioner, men den ekonomiska krisen har saktat ner denna process och frågan är nu inte lika prioriterad av myndigheterna ”, kommenterade Karin Kadenbach. ”Med tanke på att många sjukhusinfektioner kan förebyggas förutser kommissionen att åtgärder för prevention och kontroll av dessa kommer minska offentliga hälso- och sjukvårds kostnader, men åtgärder måste vidtas nu.”

Om CDI Europa

CDI Europa är ett initiativ lett av specialister med syfte att främja en bättre standard på vården för patienter med CDI i Europa. CDI Europa finansieras och stöds av Astellas Pharma EMEA.

Om EUCLID

EUCLID är en europeisk, multicenter, prospektiv prevalensstudie av Clostridium difficile-infektion hos sjukhusinlagda patienter med diarré. EUCLID involverar 482 sjukhus från 20 europeiska länder.1 Studien har samordnats från University of Leeds, Storbritannien, av professor Mark Wilcoxs forskargrupp med stöd från EUCLIDs kärngrupp. Studien initierades och finansierades av Astellas Pharma EMEA.

Om Clostridium difficile-infektion

CDI är en allvarlig sjukdom som beror på en infektion av bakterierna Clostridium difficile i den inre slemhinnan i tjocktarmen. Bakterierna producerar toxiner som medför en inflammation i tarmen, ger diarré och i vissa fall leder till döden.16 Patienter utvecklar vanligtvis CDI efter att ha använt bredspektrumantibiotika som stör den normala tarmfloran och ger grogrund för Clostridium difficile-bakterier.17 Clostridium difficile bakterier är huvudorsaken till sjukhusförvärvad diarré i industriländerna18 och risken för CDI och återfall är särskilt hög hos patienter som är 65 år och äldre.19 I och med att sporerna kan överleva i omgivningen runt smittade personer under lång tid kan de lätt spridas till andra. Återfall av CDI förekommer hos 25 % av patienterna inom 30 dagar efter initial behandling med nuvarande terapier.20,21,22 ESCMID har identifierat återfall som det viktigaste problemet i behandlingen av CDI.23