Korta väntetider i cancervården

Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen är relativt jämn: 52 procent av fallen är bland män och 48 procent bland kvinnor. De rapporterade cancerfallen har ökat under de två senaste decennierna med i genomsnitt 2,1 procent för män och 1,5 procent för kvinnor. Ökningen förklaras till viss del av förändringar i befolkningens åldersstruktur men även av screening och förbättrade diagnostiska metoder. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt- kärlsjukdom i Sverige, trots en ökad överlevnad. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostatacancer och bröstcancer, vilka utgör cirka en tredjedel av alla cancerfall hos män respektive en knapp tredjedel av alla cancerfall hos kvinnor. Sverige är bland de länder med högst canceröverlevnad inom OECD. Enligt ” Health at a Glance 2013”placerar sig Sverige bland de tio länder med lägst cancerdödlighet. Sveriges placering har dock fallit över tid. Vid mätningen 2006 placerade sig Sverige som nummer två bland OECD- länderna jämfört med nummer sju 2011. Canceröverlevnad en i Sverige Promemoria 2014-04-03 Socialdepartementet. Enheten för folkhälsa och sjukvård har inte ökat i samma takt som i vissa andra OECD- länderna även om betydande förbättringar skett också i Sverige.

Läsa hela pressmedelandet