Kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy vid njurcellscancer

Uppdaterade resultat från en fas I-studie med Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) för patienter med metastaserad njurcellscancer

Varaktig respons sågs vid behandling med Opdivo i kombination med Yervoy i en uppdaterad analys av CheckMate -016.

Bekräftad objektiv svarsfrekvens var 40,4 procent i båda kohorterna med kombinationsbehandlingen.

Säkerhetsprofilen för kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy hos patienter med avancerad njurcellscancer var jämförbar med resultat från tidigare studier med denna kombination.

Bristol-Myers Squibb har presenterat uppdaterade resultat från fas I-studien CheckMate -016 som utvärderat säkerhet och tolerabilitet (primärt effektmått) av behandling med Opdivo, vid olika doser i kombination med Yervoy, sunitinib eller pazopanib. I studien inkluderades tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter med metastaserad njurcellscancer (MRCC). Dessa uppdaterade resultat inkluderar resultat för Opdivo i kombination med Yervoy (Opdivo 3 mg/kg plus 1 mg/kg Yervoy eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/ kg) efter cirka två års uppföljning, och de visar att 40,4 procent (n=47) av dessa patienter uppnådde en bekräftad objektiv svarsfrekvens (ORR, sekundärt effektmått) för båda kombinationerna i båda studiearmarna.

Av de 38 patienter som svarade på behandlingen i båda studiearmarna, hade 39,5 procent (n=15) av patienterna en pågående respons och mediantiden för en varaktighet av respons var 20,4 månader (95% KI: 8,54 – NE) hos gruppen som behandlades med Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg samt 19,7 månader (95% KI: 8,08 – NE) i gruppen som behandlades med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. Den totala överlevnadsfrekvensen efter 12 månader var 81 procent för dem som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg respektive 85 procent för dem som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg och efter 24 månader var den 67 respektive 70 procent. Det rapporterades färre biverkningar av grad 3/4 i gruppen som behandlades med Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg (38,3%) jämfört med dem som behandlades med Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg (61,7%).

Dessa resultat presentades vid den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Köpenhamn, den 9 oktober under en postersession (Abstract #1032P).

Nästan en tredjedel av alla patienter som diagnostiseras med njurcellscancer får sin diagnos när sjukdomen är metastaserad och har spridit sig till andra delar av kroppen. Patienter i stadium IV har en sämre prognos, och den femåriga överlevnaden för dessa patienter är endast omkring 12 procent.

– Resultaten som rapporterades på ESMO för CheckMate -016 visar att det är värdefullt att studera kombinationsbehandling av två immunonkologiska läkemedel, Opdivo och Yervoy, för att förbättra prognosen för patienter med metastaserad njurcellscancer. Vårt fas-III program för vidare utvärdering av kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy i första linjens behandling av avancerad njurcellscancer pågår, och vi hoppas kunna bekräfta dessa tidiga resultat genom vår fortsatta forskning, säger Annette Alaeus, medicinsk direktör, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om CheckMate -016
CheckMate -016 är en multicenter, öppen, fas I-studie som utvärderat Opdivo som kombinationsbehandling tillsammans med Yervoy, sunitinib eller pazopanib hos tidigare behandlade och behandlingsnaiva patienter med metastaserad njurcellscancer (MRCC). I studiearmarna som utvärderade Opdivo och Yervoy som kombinationsbehandling, där 47 patienter i varje arm randomiserades till antingen Opdivo 3 mg/kg plus 1 mg/kg Yervoy eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg intravenöst var fjärde vecka vid fyra tillfällen, följt av Opdivo 3 mg/kg intravenöst varannan vecka tills progression eller toxicitet. 46,8 procent av patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg, respektive 55,3 procent av patienterna som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg hade tidigare fått systemisk behandling. Det primära effektmåttet var säkerhet och tolerabilitet. Sekundära effektmått inkluderade objektiv svarsfrekvens (ORR), responsduration (DOR), totalöverlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS).

Behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 och grad 4 var färre hos patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg jämfört med patienterna som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg (38,3% respektive 61,7%). Den vanligaste behandlingsrelaterade biverkningen av grad 3 eller grad 4 i båda kombinationsgrupperna var förhöjt lipas, 14,9 procent i gruppen som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg respektive 27,7 procent i gruppen som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. De vanligaste rapporterade behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3 eller grad 4 bland patienterna som fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg eller Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg var; gastrointestinala (4,3% respektive 23,4%), leverrelaterade (6,4% respektive 21,3%), njurrelaterade (4,3% respektive 4,3%), endokrinopati (4,3% respektive 0,0%) samt hudrelaterade (0,0% respektive 2,1%). Behandlingsrelaterade biverkningar som ledde till att patienterna avbröt behandling rapporterades för >5% och de vanligaste biverkningarna var förhöjda nivåer i blodet av alaninaminotransferas (ALAT, 10,6%) och kolit (6,4%) i gruppen som fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg. Inga behandlingsrelaterade dödsfall inträffade i någon av studiearmarna. Baserat på dessa resultat, avbröts studiearmen där patienterna fick Opdivo 1 mg/kg plus Yervoy 3 mg/kg arm.

Se sammanställning av studieresultat HÄR