Kombinationsbehandling med Kisqali (ribociklib) och fulvestrant förbättrar den progressionsfria överlevnaden signifikant hos kvinnor med HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Novartis fas III-studie MONALEESA-3 visar att kombinationsbehandling med Kisqali (ribociklib) och fulvestrant signifikant förbättrar den progressionsfria överlevnaden hos kvinnor med HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer

Kombinationsbehandling med ribociklib och fulvestrant visar signifikant förlängd progressionfri överlevnad, 20.5 månader, jämfört med 12.8 månader med enbart fulvestrant, hos kvinnor med avancerad HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer. Det visar fas III-studien MONALEESA-3 som presenteras på 54th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, ASCO i Chicago 1–5 juni. Studien publiceras samtidigt i Journal of Clinical Oncology.

– Resultaten som nu presenteras på ASCO befäster att CDK 4/6-hämmare är ett värdefullt behandlingsalternativ för en bred population av bröstcancerpatienter, eftersom bröstcancer är en av de sjukdomar som tar flest liv bland kvinnor är behovet av nya behandlingsalternativ stort, säger Dr. Antonis Valachis, onkolog på Örebro Universitetssjukhus.

Resultat från MONALEESA-3 visar att patienter som fått kombinationsbehandling med ribociklib och fulvestrant hade 20.5 månaders (95% CI: 18.5- 23.5 månader) progressionsfri överlevnad (PFS) i median, jämfört med 12.8 månader (95% CI: 10.9- 16.3 månader) hos dem som enbart fått fulvestrant (HR=0.593; 95% CI: 0.480-0.732; p=.00000041).

I studiens ena subgrupp där patienterna fått ribociklib-fulvestrant som första linjens behandling uppnåddes inte mediantiden för PFS och 70% av patienterna förväntades vara progressionsfria vid uppföljningen vid 16.5 månader.1

I den andra subgruppen där patienterna fått kombinationen ribociklib-fulvestrant i andra behandlingslinjen var mediantiden för PFS 14.6 månader jämfört med 9.1 månader för gruppen som enbart fått fulvestrant (HR=0.565; 95% CI:0.428-0.744).

Ingen förändring av ribociklibs säkerhetsprofil observerades i samband med MONALEESA-3, och de biverkningar som förekom låg generellt sett i linje med dem i MONALEESA-2.1,2 Andelen patienter som avbröt sin medverkan i studien på grund av biverkningar var 8.5 procent för ribociklib plus fulvestrant jämfört med 4.1 procent för enbart fulvestrant.1 De vanligaste biverkningarna av grad 3/4 (≥5%) var minskat antal neutrofiler (53.4% vs 0%) samt minskat antal leukocyter (14.1% vs 0%) för ribociclib plus endokrin behandling jämfört med enbart endokrin behandling.1

Om MONALEESA-3
MONALEESA-3 är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie där ribociklib utvärderas i kombination med fulvestrant, jämfört med enbart fulvestrant som behandling av HR-positiv/HER2-negativ avancerad bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet och som inte tidigare fått endokrin behandling eller som tidigare fått endokrin behandling som första linjens behandling mot lokalt avancerad sjukdom.

Totalt 726 personer randomiserades in i studien, detta omfattade 367 kvinnor som var behandlingsnaiva och 345 kvinnor som tidigare fått endokrin behandling mot avancerad sjukdom. Patienterna randomiserades (2:1) för behandling med ribociklib plus fulvestrant eller enbart fulvestrant. Randomiseringen stratifierades med avseende på om patienterna hade metastaser i lunga och eller lever samt tidigare endokrin behandling (första eller andra behandlingslinjen)

Om ribociklib
Ribociklib tillhör en klass kinashämmare som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat.3

Ribocklib är godkänd inom EU sedan augusti 2017, som initial endokrin behandling i kombination med valfri aromatasämmare för behandling av lokalt avancerad eller metastaserande HR-positiv/HER2-negativ bröstcancer hos kvinnor som genomgått klimakteriet. Godkännandet är baserat på den kliniska studien MONALEESA-2.2

Ribociklib är godkänd i 59 länder runt om i världen inklusive USA och EU. Ribociklib har utvecklats av Novartis Institutes for BioMedical Research (NIBR) i samarbete med Astex Pharmaceuticals.