Nya data för kombinationsbehandling av Opdivo och Yervoy

Nya data för kombinationsbehandling av Opdivo och Yervoy
Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos minskar risken för progression eller dödsfall med 42 procent jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lungcancer och tumörer med hög mutationsbörda (TMB)

Fas III-studien CheckMate -227 visar att den ettåriga progressionsfria överlevnaden var drygt tre gånger så hög vid kombinationsbehandling med Opdivo och Yervoy jämfört med kemoterapi (43% mot 13%) vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer och hög mutationsbörda, TMB ≥ 10 mut/Mb.

Den objektiva svarsfrekvensen var nästan dubbelt så hög vid kombinationen Opdivo och Yervoy (45,3%) jämfört med kemoterapi (26,9%). 68 procent av patienterna som behandlades med kombinationen hade ett pågående svar efter ett år, jämfört med 25% vid kemoterapi.

Frekvensen av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3-4 var 31 % vid kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos, jämfört med 36 % vid behandling med kemoterapi.

Bristol-Myers Squibb presenterar tidiga resultat från fas III-studien CheckMate -227, en pivotal studie som utvärderar kombinationen Opdivo (nivolumab) 3 mg/kg och Yervoy i lågdos (ipilimumab, 1 mg/kg) som första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och tumörer med hög mutationsbörda (TMB) ≥10 mutationer/megabas (mut/Mb). I studien visade kombinationen Opdivo och Yervoy en överlägsen fördel gällande ett av de primära effektmåtten – progressionsfri överlevnad (PFS) – jämfört med kemoterapi (HR 0,58; 97,5% KI: 0,41 till 0,81; p=0,0002). Fördelen i progressionsfri överlevnad observerades oberoende av PD-Ll-uttryck, och vid tumörhistologier av både skivepiteltyp och icke-skivepiteltyp. Baserat på en tidig deskriptiv analys observerades även positiva resultat som indikerar en fördel avseende total överlevnad (OS) för kombinationen Opdivo och Yervoy jämfört med kemoterapi hos patienter med hög mutationsbörda, TMB ≥10 mut/Mb (HR 0.79, 95% KI: 0.56 till 1.10). Dessa data presenterades vid American Association for Cancer Researchs (AACR) 2018 i Chicago (Abstract # CT077). Resultaten presenterades under en plenarsession för kliniska prövningar inom immunterapikombinationer, och publicerades samtidigt i New England Journal of Medicine.

– Lungcancer är en mycket komplex sjukdom som består av flera olika undergrupper. Det blir därför allt viktigare att utveckla mer skräddarsydda behandlingar för de olika undergrupperna. Med hjälp av denna studie har vi visat att hög mutationsbörda, TMB, är en viktig biomarkör för att prediktera vilka lungcancerpatienter som uppnådde en kliniskt meningsfull progressionsfri överlevnad med kombinationen Opdivo och Yervoy i lågdos, jämfört med behandling med kemoterapi vid första linjens behandling. Dessa resultat är ett bra exempel på vår målsättning att försöka skräddarsy behandlingar för varje patient genom ledande translationell forskning, säger Anna Åleskog medicinsk direktör på Bristol-Myers Squibb Sverige.

Behandlingsrelaterade biverkningar (AE) av grad 3-4 vid kombinationen Opdivo och Yervoy var hudreaktioner (34%), endokrina symptom (23%), gastrointestinala symptom (18%), leverrelaterade symptom (15%), lungsymptom (8%), överkänslighet (4%) och njurrelaterade symptom (4%). Behandlingsrelaterade dödsfall inträffade hos en procent av patienterna som behandlades i både kombinations- och kemoterapiarmen.

Ytterligare data från CheckMate -227 presenterad vid AACR 2018

Ytterligare data från CheckMate -227 som presenterades vid AACR 2018 inkluderade subanalyser med avseende på tumörens PD-L1-uttryck hos patienter med TMB ≥10 mut/Mb. I dessa analyser förbättrades progressionsfri överlevnad (PFS) signifikant vid kombinationen Opdivo och Yervoy jämfört med kemoterapi hos patienter med PD-L1 ≥1% (HR 0,62, 95% KI: 0,44 till 0,88) och PD-L1 <1% (HR 0,48; 95% KI: 0,27 till 0,85). Ökad fördel med Opdivo tillsammans med Yervoy i lågdos jämfört med kemoterapi observerades också hos patienter med skivepitelhistologi (HR 0,63, 95% KI: 0,39 till 1,04) och icke-skivepitelhistologi (HR 0,55, 95% KI: 0,38 till 0,80). I studien utvärderades även progressionsfri överlevnad (PFS) vid behandling med Opdivo jämfört med vid behandling med kemoterapi bland patienter med hög mutationsbörda, TMB ≥13 mut/Mb och PD-L1-uttryck ≥1% som sekundärt effektmått. En förbättring av PFS vid behandling med Opdivo som monoterapi observerades inte (HR 0,95; 97,5% KI: 0,61-1,48; p=0,777).