Kombinationen Opdivo och Yervoy visar på förbättrad överlevnad och varaktig respons hos patienter med njurcellscancer

Kombinationen Opdivo och Yervoy visar på förbättrad överlevnad och varaktig respons hos patienter med tidigare obehandlad, avancerad eller metastaserande njurcellscancer i Fas 3 studien CheckMate -214

Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) som kombinationsbehandling minskade risken för dödsfall med 37 procent jämfört med standardbehandling, sunitinib, hos intermediär- till högriskpatienter.

Kombinationen förbättrade också total överlevnad för alla randomiserade patienter.

Opdivo tillsammans med Yervoy visade en objektiv svarsfrekvens på 42 procent hos intermediär- till högriskpatienter, och 9,4 procent av patienterna uppvisade kompletta svar.

46 procent av patienterna upplevde behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 i kombinations-armen (Opdivo 3 mg/kg tillsammans med Yervoy 1 mg/kg), jämfört med 64 procent i sunitinib-armen.

Bristol-Myers Squibb tillkännager resultat från Fas 3-studien CheckMate -214, som undersökt kombinationsbehandlingen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) jämfört med behandling med sunitinib hos patienter med tidigare obehandlad, avancerad eller metastaserande njurcellscancer (mRCC). Resultaten inkluderar även data från viktiga subgrupper. Med en minsta uppföljning på 17,5 månader, minskade kombinationsbehandlingen Opdivo och Yervoy risken för dödsfall med 37 procent (HR 0,63, 99,8% CI: 0,44 till 0,89; P <0,0001) jämfört med sunitinib, som är nuvarande standardbehandling. Detta framgick i interimsanalysen, där total överlevnad (OS) hos intermediär- till högriskpatienter var ett co-primärt effektmått. Medianvärdet för total överlevnad (OS) hade ännu inte nåtts för kombinationen vid tiden för interimsanalysen, men var 26 månader för sunitinib (95% CI: 22,1 till NA). Resultaten från CheckMate -214 presenterades vid Presidentens symposium II under den årliga europeiska cancerkongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) 2017 i Madrid, Spanien (Abstract # LBA5).

Kombinationen Opdivo och Yervoy förbättrade också total överlevnad (OS) hos alla randomiserade patienter, vilket var ett utav de sekundära effektmåtten. I denna patientpopulation reducerade kombinationen risken för dödsfall med 32 procent (HR 0,68; 99,8% CI: 0,49 till 0,95; P = 0,0003) jämfört med behandling med sunitinib. Medianvärdet för total överlevnad (OS) hade ännu inte nåtts för kombinationen, men var 32,9 månader för behandling med sunitinib (95% CI: NA till NA).

Resultat för objektiv responsfrekvens (ORR) och progressionsfri överlevnad (PFS) hos intermediär- till högriskpatienter (ett co-primärt effektmått) har tidigare rapporterats. Säkerheten med kombinationsbehandlingen överensstämmer med den som observerats i tidigare studier av dessa läkemedel hos patienter med avancerad njurcellscancer.

Behandlingsrelaterade biverkningar (AE) som ledde till avbrott rapporterades hos 22 procent av patienterna (547) i kombinationsgruppen, jämfört med 12 procent av patienterna i sunitinib-gruppen (535). De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (AE) av grad 3/4 i kombinationsgruppen var trötthet (4%), diarré (4%), utslag (2%), illamående (2%) och i mindre än 1% av fallen: pruritus, hypotyreos, kräkningar och högt blodtryck. I sunitinib-gruppen var de vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (AE) av grad 3/4: hypertoni (16%), trötthet (9%), hand-fot syndrom (9%), stomatit (3%), inflammatorisk tarmsjukdom (3%), kräkningar (2%), illamående (1%), minskad aptit (1%), hypotyreoidism (<1%) och smakrubbning (<1%). Det fanns sju behandlingsrelaterade dödsfall i kombinationsgruppen, och fyra i sunitinib-gruppen.

– Ett av de högsta målen med vår forskning inom immunonkologi är att öka överlevnaden för fler patienter genom att kombinera olika typer av behandlingar. Nu har vi för andra gången en fas 3-studie som visar att kombinationen Opdivo och Yervoy kan ge en överlevnadsfördel för patienter, säger Anna Åleskog, medicinsk direktör, BMS Sverige.

Om CheckMate -214

CheckMate -214 är en öppen, randomiserad Fas 3-studie som utvärderar kombinationen av Opdivo och Yervoy jämfört med behandling med sunitinib hos patienter med tidigare obehandlad avancerad eller metastaserande njurcellscancer. Patienter i kombinationsgruppen fick Opdivo 3 mg/kg plus Yervoy 1 mg/kg var tredje vecka i 4 doser följt av Opdivo 3 mg/kg varannan vecka. Patienter i jämförelsegruppen fick sunitinib 50 mg en gång dagligen i 4 veckor, följt av 2 veckor utan behandling innan behandlingen fortsatte. Patienterna behandlades till progression eller oacceptabla toxiska effekter. Prövningens primära effektmått är progressionsfri överlevnad (PFS), total överlevnad (OS) och objektiv svarsfrekvens (ORR) hos populationen med medel- till lågriskpatienter (cirka 75% av patienterna). Majoriteten av alfa var allokerad till total överlevnad. Säkerhet är ett sekundärt effektmått.

Bristol-Myers Squibb har tidigare rapporterat att kombinationen av Opdivo och Yervoy uppnådde en objektiv responsfrekvens ORR på 42 procent jämfört med 27 procent för behandling med sunitinib hos intermediär till högriskpatienter, vilket var ett co-primärt effektmått. Medianvärdet för varaktigt svarhade ännu inte nåtts för kombinationen, och var 18,2 månader för behandling med sunitinib. Progressionsfri överlevnad (PFS) hos intermediär till högriskpatienter, ett co-primärt effektmått, förbättrades med 18 procent för de som fick kombinationen (HR 0,82; 99,1% CI: 0,64 till 1,05; stratifierad tvåsidig p = 0,0331) men nådde inte tröskeln för den pre-definierade statistiska signifikansen på 0,009 jämfört med behandling med sunitinib. Medianvärdet för progressionsfri överlevnad (PFS) för kombinationsgruppen var 11,6 månader (95% CI: 8,7 till 15,5), jämfört med 8,4 månader (95% CI: 7,0 till 10,8) för sunitinib-gruppen.