Kombination av Zelboraf och Cotellic förlänger livet för patienter med allvarlig hudcancer

Kombination av Zelboraf och Cotellic förlänger livet för patienter med allvarlig hudcancer
Det är data från den internationella coBRIM-studien som nu visar på ytterligare behandlingsfördelar av kombinationsbehandling med Cotellic och Zelboraf jämfört med enbart Zelboraf. Patienter med BRAF-muterat spritt melanom levde signifikant längre med kombinationsbehandling än med behandling enbart med Zelboraf.

Patienter som behandlats med Cotellic och Zelboraf hade en minskad risk för död med 30 % och levde nästan två år med en medianöverlevnad på 22,3 månader jämfört med 17,4 månader för gruppen som fått enbart Zelboraf (Hazard ratio [HR]=0,70 med 95 %-konfidensintervall [CI]; 0,55-0,90; p=0,005).Detta trots att en hög andel patienter i coBRIM-studien (46 %) hade en förhöjd nivå av serum-LDH (laktatdehydrogenas), som är ett tecken på en försämrad prognos för patienter med spritt malignt melanom.

Data från studien visade att av de som kombinationsbehandlades med Cotellic och Zelboraf levde 74,5 procent av patienterna efter ett år och 48,3 procent efter två år. Inga nya biverkningar utöver redan kända registrerades under studien.

     –Denna studie bekräftar att kombinationsbehandling med både BRAF och MEK hämmare tolereras väl och ger bättre effekter än behandling med enbart BRAF hämmare vid denna patientgrupp. Kombinationsbehandling bör i första hand väljas när målsökande behandling vid BRAF-muterat melanom ges. De senaste resultaten visar på att en andel av patienterna har långvarig nytta av behandlingen, säger Johan Hansson överläkare och professor vid Kliniken för Onkologi, Radiumhemmet.

Resultat som tidigare presenterats från coBRIM har visat att behandling med Zelboraf och Cotellic även ökar den progressionsfria överlevnaden, det vill säga tiden utan att sjukdomen förvärrades. Kombinationsbehandlade patienter hade en progressionsfri överlevnad på 12,3 månader i median jämfört med 7,2 månader i gruppen som behandlades med enbart Zelboraf.

Cotellic godkändes nyligen av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av patienter med BRAF V600E- eller V600K-mutationspositivt inoperabelt eller metastaserat malignt melanom i kombination med Zelboraf. Ett beslut om godkännande av den europeiska läkemedelsmyndigheten väntas före årsskiftet.

Mer om coBRIM

CoBRIM är en internationell, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie. Studien designades för att utvärdera säkerhet och effekt av Cotellic som 60 mg daglig dos i kombination med Zelboraf i 960 mg dos två gånger om dagen jämfört med enbart 960 mg Zelboraf två gånger om dagen. Patienterna hade inoperabelt eller metastaserat malignt melanom som testats positivt för muterad BRAF V600-gen. Sammanlagt 495 patienter, tidigare obehandlade för avancerat malignt melanom, randomiserades till två grupper. Den ena gruppen gavs Zelboraf i 28 dagarscykler plus Cotelllic dag 1-21. Den andra gruppen gavs Zelboraf plus placebo. Behandlingen fortsatte fram till sjukdomsprogression, alltför kraftiga biverkningar eller om patienten drog sig ur studien. Prövarutvärderad progressionsfri överlevnad var studiens primära effektmått. Sekundära effektmått var: progressionsfri överlevnad bedömd av en oberoende kommitté, totalöverlevnad, objektiv responsfrekvens och responsduration. Även säkerhet, farmakokinetik och livskvalitetsmått undersöktes i studien.

Om Cotellic och Zelboraf

Zelboraf var den första BRAF-hämmaren för behandling av vuxna med inoperabelt, lokalt framskriden eller metastaserat malignt melanom med en specifik mutation (BRAF V600-positiv). Den verksamma substansen i Zelboraf är vemurafenib och fungerar genom att blockera det muterade BRAF-proteinet i cancercellerna så att tumörcellerna dör och den okontrollerade celldelningen hämmas.

Cotellic är utformat för att selektivt blockera aktiviteten av MEK, ett annat protein i samma signalväg som BRAF. Hos de flesta patienter uppkommer resistens mot BRAF-hämmare genom att signalvägen återaktiveras. Genom att använda Zelboraf och Cotellic i kombination bryter man signalvägen på två ställen. På så vis minskas risken för resistens och behandlingsresultaten förbättras.

Cotellic undersöks för närvarande i kombination med flera andra läkemedelskandidater i kliniska studier. Bland annat tillsammans med immunterapi mot flera olika tumörtyper såsom icke småcellig lungcancer och kolorektalcancer.

Cotellic upptäcktes av företaget Exelixis och utvecklas i samarbete mellan Roche och Exelixis.