Kombination av Tafinlar och Mekinist godkänd för metastaserat melanom

Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) ger en signifikant förlängd överlevnad för BRAF-muterad metastaserat malignt melanom. Monoterapi med dabrafenib som i dag är standardterapi för BRAF-positiva patienter ger en förlängd överlevnad på över 18 månader i median. I kombination med trametinib förlängs överlevnaden med ytterligare 6 månader. Detta är första gången så kraftiga överlevnadsvinster ses på denna typ av aggressivt malignt melanom.

– Att EU-kommissionen beslutat att godkänna behandlingen en månad tidigare än vi förväntade oss är naturligtvis mycket glädjande. Det finns ett stort medicinskt behov hos patienter med denna allvarliga form av hudcancer. Med våra mediciner har vi nu möjlighet att ge vården och patienterna ytterligare ett kraftfullt verktyg i sin behandlingsarsenal som kommer göra stor skillnad för patienterna, säger Björn Paulsson, medicinsk chef på Novartis Onkologi.

Patienter på flera orter i Sverige har redan behandlats med dabrafenib/trametinib genom bland annat kliniska studier. I och med EU-kommissionens beslut kan patienter över hela landet få tillgång till behandlingen under oktober månad.

Incidensen av malignt melanom ökar med mer än 5 procent/år. Det innebär att det är den cancerform som ökar mest i Sverige. Tack vare förbättrad diagnostik och moderna behandlingar har överlevnadstiden vid malignt melanom förlängts avsevärt jämfört med för 30 år sedan, men när sjukdomen har spridit sig försämras prognosen betydligt1.

Omkring hälften av alla patienter med malignt melanom har en genmutation i ett protein som styr cancercellen och som kallas BRAF. Mutationen leder till att cellsignaleringen blir onormal, vilket i sin tur gör att mängden cancerceller växer till och överlever i okontrollerad omfattning. Det innebär att patienter med den BRAF-muterade formen av malignt melanom har en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt.

Det är för patienter vars melanom är BRAF V600-positivt och som inte kan opereras eller har spridit sig som EU-kommissionen nu har godkänt kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib.

– Godkännandet av Tafinlar/Mekinist är en god nyhet och ger oss ytterligare bättre behandlingsmöjligheter, säger professor Johan Hansson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på området. Det här är en utsatt patientgrupp med få behandlingsalternativ. Som läkare välkomnar jag därför alla nya möjligheter att hjälpa de här patienterna.

Förbättrad överlevnad EU-godkännandet, som togs den 25 augusti, grundas på resultaten från två fas III-studier, COMBI-d och COMBI-v. Den förstnämnda visade att kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib åstadkom en statistiskt signifikant överlevnadsfördel (overall survival, OS) jämfört med dabrafenib som monoterapi (25,1 månader i median mot 18.7 månader).

I COMBI-v jämfördes kombinationsbehandlingen med läkemedlet Zelboraf (vemurafenib) som monoterapi. Även här uppnåddes en signifikant förbättrad överlevnad med dabrafenib och trametinib. Vid tolv månader var 72 procent av de kombinationsbehandlade fortfarande i livet mot 65 procent av dem som fått monoterapi. Uppdaterade resultat från studien kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress.

Studieresultaten har publicerats i The Lancet, Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial, respektive New England Journal of Medicine, Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib.

Kort om kombinationen dabrafenib och trametinib
De båda läkemedlen är målstyrda så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK.

Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är sedan tidigare godkänd i USA, Australien, Chile och Kanada för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-positivt melanom. Det amerikanska godkännandet skedde genom ett expressförfarande där kombinationen först fick så kallad genombrottsstatus, Breakthrough Therapy designation och godkändes inom ramen för FDA:s Accelerated Approval program.

Kombinationen dabrafenib och trametinib har också visat god effekt vid icke-småcellig lungcancer hos patienter med BRAF V600E-mutation. Även för denna indikation har den amerikanska läkemedelsmyndigheten gett behandlingen genombrottsstatus. Kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib testas nu även i kliniska prövningsprogram på patienter med andra tumörtyper där signalvägen RAS/RAF/MEK/ERK är inblandad.

Se Fass för information om biverkningar av Tafinlar (dabrafenib) respektive EMA för information om Mekinist (trametinib).

Referenser:

1. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3184