Klinisk nytta avseende total överlevnad för patienter med metastaserande kolorektalcancer

Merck Serono meddelar att en ny retrospektiv analys visar signifikant klinisk nytta avseende total överlevnad för patienter med metastaserande kolorektalcancer med vildtyp RAS som får Erbitux plus FOLFIRI

·         I en retrospektiv analys av fas III-studien CRYSTAL* med bedömning av RAS-tumörstatus observerades signifikant klinisk nytta hos patienter med metastaserande kolorektalcancer (mCRC) med RAS vidltyp som fick Erbitux plus FOLFIRI, jämfört med enbart FOLFIRI
·         Ingen nytta observerades för patienter med RAS-mutationer som fick Erbitux plus FOLFIRI som behandling av mCRC jämfört med enbart FOLFIRI, vilket är i linje med EU-indikationen  och senaste  vetenskapliga rön

Stockholm, 4 juni 2014 – Merck Serono, Mercks biofarmakologiska division, rapporterade idag nya resultat från en retrospektiv analys av den slutförda fas III-studien CRYSTAL som jämförde Erbitux® (cetuximab) plus FOLFIRI med enbart FOLFIRI. Analysen omfattade en subgrupp av patienter med metastaserande kolorektalcancer med KRAS vildtyp (exon 2). En signifikant klinisk förbättring observerades hos patienter med tumörer med RAS vildtyp när Erbitux lades till FOLFIRI som första linjens behandling av metastaserande kolorektalcancer.1

-Det här är ett mycket viktigt resultat av flera anledningar, säger Thomas Linné, onkolog och konsult inom klinisk forskning och utveckling. Främst den ökade överlevnaden hos patienter med spridd kolorektalcancer när de behandlas med Erbituxkombinationen redan från början. Detta gäller för de patienter vars tumörsjukdom saknar mutation i RAS-generna. Ökningen vi pratar om ligger på sju månader som  är ett medianvärde. Det betyder att 50 procent får en ännu större överlevnadsvinst. Resultaten  bidrar också  till vår ökade förståelse för sjukdomen och bekräftar att RAS-testning är oerhört viktigt för den här patientgruppen för att därmed kunna erbjuda en individanpassad vård i verklig mening. Det handlar om att kunna välja ut rätt behandling för rätt patient baserat på biologin i individens sjukdom. Vi behöver komma bort ifrån idén om en behandling för alla och istället fokusera på de patienter som har en mycket hög sannolikhet att svara gynnsamt på en viss typ av behandling. Då kan vi begränsa biverkningsproblematiken, höja vårdkvaliteten och bidra till en kostnadseffektiv sjukvård, menar Thomas Linné.

Dessa nya data presenterades vid det amerikanska sällskapet för klinisk onkologi, ASCO:s, årsmöte 2014 (30 maj–3 juni) under sessionen om gastrointestinal (kolorektal) cancer den 2 juni 2014. Resultaten av analysen stärker Mercks satsning på förbättrad patientvård och är ett belägg för Mercks ledande roll inom det höginnovativa området individbaserad cancervård.

I den nya analysen bedömdes status för 430 (65 % av 666 patienter) patienttumörprover med vildtyps-KRAS (exon 2) med avseende på ytterligare RAS-mutationer (definierat som mutationer i exonerna 3 eller 4 i KRAS och/eller exonerna 2, 3 eller 4 i NRAS). Av dessa var 367 RAS vildtyp, medan 63 uppvisade en mutation. Analysen visar en ökning på 27,7 % i svarsfrekvens (RR), en
3,0-månaders ökning av progressionsfri överlevnad (PFS) och en 8,2-månaders ökning av mediantiden för total överlevnad (OS) hos mCRC-patienter vars tumörer uttrycker RAS vildtyp (n=367) och som får första linjens Erbitux plus FOLFIRI, jämfört med patienter som får enbart FOLFIRI
(RR: 66,3 % respektive 38;6 %, oddskvot: 3,11, 95 % konfidensintervall [CI]: 2,03–4,78, p<0,0001, PFS: median 11,4 månader respektive 8,4 månader, riskkvot [HR]: 0,56, 95 % CI: 0,41-0,76, p=0,0002, OS: median 28,4 månader respektive 20,2 månader, HR: 0,69, 95 % CI: 0,54-0,88, p=0,0024).

-Data från analysen visar en tydlig klinisk nytta av att behandla patienter med metastaserande kolorektalcancer med RAS vildtyp med Erbitux plus FOLFIRI jämfört med enbart FOLFIRI”, säger Viveka Åberg, Medicinsk Chef på Merck i Sverige. Data från denna analys bidrar till vår framväxande förståelse av sjukdomen och bekräftar att biomarkörtestning med avseende på RAS är oerhört viktigt för en patientcentrerad behandling och en i verklig mening individuellt anpassad strategi för metastaserande kolorektalcancer.”

-Analysen från CRYSTAL-studien är i linje med resultaten från andra studier där man har använt behandlingar riktade mot receptorn för epidermal tillväxtfaktor för att behandla patienter med metastaserande kolorektalcancer med tumörer med RAS vildtyp”, säger Professor Fortunato Ciardiello, Professor i medicinsk onkologi vid Seconda Università degli Studi di Napoli i Napoli i Italien och huvudansvarig för CRYSTAL RAS-analysen. Det viktiga är att dessa resultat inskärper att RAS-testning bör göras i samband med diagnosen för att ge läkarna underlag att välja den mest lämpliga första linjens behandling för sina mCRC-patienter.”

I patientgruppen med antingen KRAS exon 2-mutationer som identifierats vid den inledande KRAS-analysen (n=397) eller andra RAS-mutationer (n=63) som fick Erbitux plus FOLFIRI (n=246) observerades ingen nytta jämfört med enbart FOLFIRI (n=214) (RR: 31,7% respektive 36;0 %, oddskvot: 0,85, 95 % CI: 0,58-1,25, p=0,40, PFS: median 7,4 månader respektive 7,5 månader, HR: 1,10, 95 % CI: 0,85-1,42, p=0,47, OS: median 16,4 månader respektive 17,7 månader, HR: 1,05, 95 % CI: 0,86–1,28; p=0,64).1 Denna subgruppsanalys bekräftar resultaten från OPUS och andra studier som har visat att patienter med RAS-mutationer inte har nytta av anti-EGFR-behandling.

Efter en uppdatering av Erbitux-indikationen som godkändes av EU-kommissionen i december 2013 är Erbitux nu indicerat för behandling av patienter med epidermal tillväxtfaktor (EGFR)-uttryckande, RAS vildtyp metastaserande kolorektalcancer i kombination med irinotekanbaserad kemoterapi, vid första linjens behandling i kombination med FOLFOX, eller som monoterapi till patienter som inte svarat på oxaliplatin- och irinotekanbaserad terapi och som är intoleranta mot irinotekan. Erbitux är kontraindicerat i kombination med oxaliplatininnehållande kemoterapi för patienter med RAS-muterad metastaserande kolorektalcancer (mCRC) eller för dem vars RAS-status vid mCRC-status är okänd.