Nya data visar ökad överlevnad vid obotlig bröstcancer

Nya resultat visar att Novartis läkemedel Kisqali (ribociklib) i kombination med östrogenhämmande behandling signifikant ökar överlevnaden bland kvinnor som genomgått klimakteriet och har bröstcancer som spridit sig i kroppen.1 Resultaten kommer från studien MONALEESA-3 där 726 patienter med den vanligaste formen av spridd bröstcancer (lokalt avancerad eller metastaserande HR+/HER2-) deltagit. Studien presenteras idag vid den internationella onkologikongressen ESMO i Barcelona.

– Resultaten visar att den här gruppen av läkemedel är ett värdefullt behandlingsalternativ för en stor grupp av bröstcancerpatienter.  De ger även cancerläkare ett bättre beslutsunderlag vid valet av behandling av patienter med spridd bröstcancer säger Dr. Antonis Valachis, onkolog på Örebro Universitetssjukhus och en av dem som arbetat med studien.


Bröstcancer som spridit sig i kroppen är idag en obotlig sjukdom. Det är också den cancerform som skördar flest kvinnoliv i Europa, bara under 2018 avled fler än 150 000 kvinnor på grund av bröstcancer.2 I Sverige får cirka 8 000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år varav cirka 1 400 avlider av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spridit sig till andra delar av kroppen.3,4

Resultat från den aktuella studien visar att kombinationsbehandling med ribociklib och den östrogenhämmande behandlingen fulvestrant ger en signifikant förbättring i överlevnad jämfört med patienter som enbart fått fulvestrant. Vid tilläggsbehandling med ribociklib minskade risken att dö med 28 procent (median OS ej uppnådd vs. 40,0 månader; HR=0,724; 95% CI: 0,568-0,924; p=0. 00455). Efter 42 månader var överlevnaden i gruppen som fått kombinationsbehandling 58 procent jämfört med 46 procent i gruppen som enbart fått östrogenhämmande behandling.1

Resultaten från MONALEESA-3 visar även att patienter som fått kombinationsbehandling i första linjen lever längre tid utan att sjukdomen förvärras, så kallad progressionsfri överlevnad (PFS). Mediantiden för PFS hos patienter som fått kombinationsbehandling med ribociclib var 33,6 månader jämfört med 19,2 månader i placebogruppen (HR=0,546; 95% CI: 0,415-0,718).1

Om studien

I MONALEESA-3 ingick 726 kvinnor (varav 4 i Sverige) vilket gör studien till den största som genomförts där en CDK4/6 hämmare har använts i kombination med fulvestrant som behandling av postmenopausala kvinnor. De vanligast förekommande allvarliga biverkningarna (grad 3/4) som uppstod under studien för patienter som fick kombinationsbehandlingen med ribociklib jämfört med de som enbart fick fulvestrant var neutropeni (57,1 % respektive 0,8 %) och levertoxicitet (13,7 % respektive 5,8 %).1  Andra allvarliga biverkningar av grad 3/4 som förekom med en lägre frekvens var QT-förlängning på EKG (3,1 % respektive 1,2 %), respiratoriska sjukdomar (2,3 % respektive 3,3 %) och interstitiella lungsjukdomar (ILD) (0,2 % respektive 0 %).1

Om ribociklib

Ribociclib tillhör en klass av läkemedel som hjälper till att bromsa cancercellernas utveckling genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 med förbättrad precision kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat.5

Ribociklib är godkänt i fler än 75 länder, inklusive USA och EU:s medlemsländer. 2017 godkändes ribociklib i USA och EU för användning i kombination med endokrin terapi (fulvestrant) vid initial hormonbehandling av postmenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserande HR+/HER2- bröstcancer. 2018 godkändes ribociklib i USA och Europa för användning i kombination med aromatashämmare vid behandling av pre-, peri- och postmenopausala kvinnor vid initial hormonbehandling och i kombination med aromatashämmare som både första eller andra linjens behandling av postmenopausala kvinnor.

Referenser

  1. Slamon DJ, et al. Overall survival (OS) results of the Phase III MONALEESA-3 trial of postmenopausal patients (pts) with hormone receptor–positive (HR+), human epidermal growth factor 2–negative (HER2−) advanced breast cancer (ABC) treated with fulvestrant (FUL) ± ribociclib (RIB). Presenterat vid European Society of Medical Oncology (ESMO) kongress, September 29, 2019, Barcelona, Spanien (LBA7).
  2. Ferlay J, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. International Agency for Research on Cancer. Tillgänglig på: https://gco.iarc.fr/today/home, besökt September 10, 2019.
  3. Cancerincidens i Sverige 2014. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20008/2015-12-26.pdf
  4. Folkhälsomyndigheten, dödlighet i bröstcancer https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/halsa/dodlighet-i-cancer/brostcancer-dodlighet/
  5. Hortobagyi G, et al. Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. The New England Journal of Medicine, 2016: 1738-1748