KI utvecklar cancerdiagnostik och behandling i nytt europeiskt konsortium

KI vill vara med och skapa förbättrade behandlingsmetoder för cancerpatienter i Sverige och övriga världen. Det här är en unik möjlighet att bidra och därför går vi nu in i det europeiska konsortiet där all kompetens för en avancerad cancerforskning finns samlad, säger Ulrik Ringborg, professor vid Karolinska Institutet.
Cancerproblemet växer – inom två decennier beräknas antalet nyinsjuknade och antalet patienter som avlider i sjukdomen att öka med 60 procent och patienter med kronisk cancer tros öka med cirka 300 procent. Sjukdomen är komplex och ofta svårbehandlad och inom varje diagnos finns en mängd undergrupper som kräver just sin specifika behandlingsform.
För att på ett effektivt sätt kunna utveckla en individualiserad behandling krävs både stora patientvolymer och avancerade teknologiska resurser. Många länder, inklusive Sverige, är alldeles för små och är därför beroende av samverkan med internationella cancerforskningscentra. I EU pågår därför sedan drygt tre år tillbaka ett stort samarbetsprojekt, Eurocan Platform, där 23 av Europas mest forskningsintensiva cancercentra deltar.
Sex av dessa, som har ett starkt fokus på utveckling av nya behandlingsstrategier mot cancer och som har en avancerad klinisk prövningsverksamhet, har nu valt att ingå ett tätare och mer långsiktigt samarbete. Tanken är att dessa centra på elektronisk väg ska dela på patientdata, biologiskt vävnadsmaterial, olika typer av mätmetoder samt resultat och uppföljning. Detta för att sedan kunna skynda på utvecklingen av individualiserade behandlingsmetoder.
– Målet är att vi i förväg ska kunna veta vilken behandling som passar till en viss typ av cancer. Vi ska kunna ge rätt terapi, vid rätt tidpunkt till rätt person och hoppas därmed på ett trendbrott för att kunna balansera det ökande cancerproblemet. Jag tror att samarbetet ger större chanser att förbättra livskvaliteten, förlänga överlevnaden och bota fler patienter i framtiden, säger Ulrik Ringborg.
Karolinska Institutet är i dag starkt när gäller basal- och preklinisk forskning och satsar nu stort på att stärka den kliniska cancerforskningen. Som ett led i detta har Karolinska Institutets cancernätverk, KICancer, fått ett ekonomiskt stöd av Radiumhemmets Forskningsfonder på 15 miljoner kronor för att under tre år strukturera forskningen mot individualiserad behandling.
– Team av läkare och prekliniska forskare ska inom ramen för detta samverka kring flera olika cancerformer, vilket kommer att vara ett viktigt bidrag till Cancer Core Europe-konsortiet, säger Ingemar Ernberg ordförande i KICancer.
Konsortieavtalet för Cancer Core Europe undertecknades i Paris i juli månad 2014 av representanter från nedanstående institutioner:
Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris, Frankrike
Vall d’Hebron Institute of Oncology, Spanien
Netherlands Cancer Institute, Nederländerna
Cambridge Cancer Centre, Storbritannien
Karolinska Institutet, Sverige
German Cancer Research Center och National Center for Tumor Diseases, Tyskland
Det nya konsortiet tillkännages vid en presskonferens i Madrid i dag, fredag den 26 september.
För mer information, kontakta:
Professor Ulrik Ringborg (medverkar vid presskonferensen i Madrid)
Institutionen för onkologi-patologi
Mobil: 070-768 40 98
E-post: ulrik.ringborg@karolinska.se
Professor Rolf Lewensohn
Institutionen för onkologi-patologi
Mobil: 070-729 31 88
E-post: rolf.lewensohn@ki.se
Professor Ingemar Ernberg
Institutionen för mikrobiologi, tumör-och cellbiologi
Mobil: 070-546 76 36
E-post: ingemar.ernberg@ki.se