Keytruda visar på förbättrad total överlevnad jämfört med kemoterapi vid behandling av urotelial cancer

Pembrolizumab (Keytruda®) visar, som första immunterapi, på förbättrad total överlevnad jämfört med kemoterapi vid behandling av urotelial cancer. Det innebär att MSD-studien KEYNOTE-045 möter sitt primära utfallsmått och därför avbryts i förtid.

KEYNOTE-045 är en randomiserad fas-3 studie där pembrolizumab som monoterapi har jämförts med prövarens val av kemoterapi (paclitaxel, docetaxel, vinflunine) hos 542 patienter med metastaserad, lokalt avancerad eller inoperabel urotelial cancer och som tidigare behandlats med en platinabaserad kemoterapi.

Studien visar att pembrolizumab gav en signifikant bättre total överlevnad jämfört med kemoterapi. En oberoende datamonitoreringskommitté har därför rekommenderat att studien avbryts i förtid.

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var i linje med det som tidigare rapporterats.

Läs mer i pressmeddelandet från MSDs moderbolag Merck & Co., Inc.