Keytruda® (pembrolizumab) godkänt för 6-veckors doseringsschema

Keytruda® (pembrolizumab) godkänt för 6-veckors doseringsschema

Europeiska kommissionen godkänner ett nytt doseringsintervall för Keytruda® (pembrolizumab) för alla åtta indikationer där det används som enda behandling. Patienter får nu möjlighet att tillsammans med sin läkare välja vilket doseringsschema som passar dem bäst.

Godkännandet gäller en ny rekommenderad dos på 400 mg var sjätte vecka levererad som en intravenös infusion över 30 minuter för pembrolizumab som enda behandling. Ett 6-veckors doseringsschema finns därmed tillgängligt utöver den nu godkända doseringen av pembrolizumab 200 mg var tredje vecka över 30 minuter.

– Vi strävar ständigt efter att försöka göra livet lite lättare för människor som lever med cancer. Därför känns det väldigt bra att kunna erbjuda ytterligare en möjlighet vad gäller doseringsintervall, där patienten tillsammans med sin läkare kan avgöra vad som passar den bäst, säger Signe Bomholt, marknadschef onkologi MSD i Sverige.

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III)
avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i i första linjen i kombination med platinabaserad kemoterapi innehållande pemetrexed om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i första linjen i kombination med karboplatin och antingen paklitaxel eller nab-paklitaxelrecidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV

lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi

lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)

recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi

Läs mer om pembrolizumab på fass.se