Keytruda (pembrolizumab) rekommenderas som kombinationsbehandling mot lungcancer

Keytruda (pembrolizumab) rekommenderas som kombinationsbehandling mot lungcancer

NT-rådet rekommenderar nu användning av pembrolizumab i kombination med pemetrexed och platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), av icke skivepiteltyp, utan EGFR-eller ALK-mutationer.

-Kombination av både cytostatika och immunterapi i form av pembrolizumab som första behandling har visats ge patienter med den vanligaste formen av avancerad lungcancer bättre överlevnadsmöjlighet jämfört med tidigare standardbehandling som bara bestod av cytostatika, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Beslutet att rekommendera pembrolizumab som kombinationsbehandling bygger bl a på kliniska data från fas 3-studien Keynote-189 där båda de primära utfallsmåtten, totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad, var signifikant bättre för patienter som fick kombinationsbehandlingen än de som fick enbart kemoterapi.

I Keynote-189 såg man att tillägg av pembrolizumab till standard kemoterapi, bestående av pemetrexed och platinabaserad kemoterapi, resulterade i betydligt längre total överlevnad och progressionsfri överlevnad än enbart kemoterapi. Kombinationsbehandlingen har visat sig minska risken för död med 51 procent jämfört med enbart kemoterapi[1].

Rekommendationen kommer två månader efter godkännande av EU-kommissionen.

Fler får tillgång till behandling
Med den nya rekommendationen kan fler patienter få tillgång till pembrolizumab redan som första behandlingsalternativ. Tidigare har majoriteten av patienter med lungcancer fått tillgång till immunterapi först när annan behandling provats utan framgång.

Möjligheten till tidig behandling kan göra stor skillnad för patienter. Av de patienter som fick immunterapi som första linjens behandling svarade 50 procent på behandlingen i studien Keynote-024. Studien visade en medianöverlevnad på 30 månader hos patienter som behandlades med pembrolizumab.

Av de patienter som får tillgång till immunterapi efter att tidigare ha behandlats med kemoterapi svarade 20 procent på behandlingen med pembrolizumab i studien Keynote-010. Som andra linjens behandling var medianöverlevnaden 9-13 månader.

Pembrolizumab är i dagsläget den enda PD1-hämmare som är godkänd för användning i första hand för NSCLC patienter i Sverige.

Referens

[1] Den uppskattade 1-årsöverlevnaden var 69% för patienter som fick pembrolizumab plus kemoterapi jämfört med 49% för patienter som fick enbart kemoterapi