Keytruda® (pembrolizumab) godkänt som första linjens behandling mot lungcancer

Keytruda® (pembrolizumab) godkänt som första linjens behandling mot lungcancer
Keytruda® (pembrolizumab) har blivit godkänt som förstahandsbehandling vid lungcancer efter att ha visat på upp till 40 procent bättre chans för överlevnad jämfört med cellgifter. – Vi är stolta och glada över att kunna erbjuda en behandling som lutar sig på starka överlevnadsdata, säger Marc Gailhardou, vd, MSD Sverige.

PD-1-hämmaren pembrolizumab har godkänts som första linjens behandling av metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna patienter med högt PD-L-1-uttryck och som saknar mutationer i EFGR eller ALK.
– Det här är ett viktigt framsteg i lungcancerbehandlingen. Nu har vi ytterligare ett verktyg i första linjens behandling för att rätt patient ska få rätt behandling mot en av de dödligaste cancerformerna, säger Överläkare och Docent Simon Ekman.
Pembrolizumab är den första immunterapin som godkänts som första linjens behandling vid icke-småcellig lungcancer. Majoriteten av patienter med NSCLC behandlas med 30-40 år gamla behandlingar och nuvarande överlevnadsdata är låga.
Pembrolizumab har i registreringsstudien KEYNOTE-024 visat signifikant bättre överlevnadsdata jämfört med kemoterapi, 40 procent minskad risk för död och 50 procent minskad risk för sjukdomsprogress eller död.
Ett biomarkörtest hjälper vårdpersonalen att identifiera patienter med ett högt PD-L1-uttryck och som visat sig svara bäst på behandlingen. På så sätt förbättras förutsättningarna för att välja rätt läkemedel till rätt patient. Cirka en tredjedel av alla tidigare obehandlade NSCLC patienter beräknas vara i den grupp som svarar bäst på pembrolizumab som första linjens behandling.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt moderbolag.