Genvarianter för ljust hår och hud kopplas till ärftlig malignt melanom

Ungefär var tionde patient som drabbas av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, har nära biologiska släktingar med melanom. Sedan cirka 20 år är det känt att en del av dessa individer tillhör familjer som har cancerorsakanade mutationer i en gen som heter CDKN2A. Mutationer i CDKN2A-genen gör att bärare har ökad risk inte bara för hudmelanom utan även för andra alvarliga tumörer, så som cancer i bukspottkörtel, lungor och munhåla. Ungefär var tionde familj med ärftligt melanom bär på CDKN2A-mutation. De senaste årtiondena har det bedrivits mycket forskning för att förstå vilka gener som ligger bakom ökade melanomrisker hos familjer som inte bär CDKN2A-mutationen. Sammantaget har det inte hittats någon annan gen som är muterad hos melanomfamiljer i samma utsträckning som CDKN2A.

I en studie som nu publiceras i International Journal of Cancer har forskare vid bland annat Karolinska Institutet undersökt risker för andra cancerformer i svenska melanomfamiljer som inte bär på CDKN2A-mutationen. Genom att kartlägga dessa familjer ökar enligt forskarna möjligheten till bättre omhändertagande inom vården. Forskarnas hypotes var också att många av familjerna bär på oidentifierade cancerorsakande mutationer och att man skulle kunna komma närmare gåtan om orsaken till den ökade melanomrisken hos  dessa familjer.

Resultaten av den publicerade studien visar något oväntat att familjer med ökad melanomirisk men utan mutation i CDKN2A-genen inte hade någon som helst ökad risk för annan cancer än hudcancer. Däremot fortsätter familjerna efter att de identifieras att ha höga risker för nya melanom, vilket indikerar att det finns en sann känslighet för att drabbas av just denna cancerform hos dessa familjemedlemmar. Det är inte bara slumpen som gjort att det blivit fler än ett melanom i samma familj.  Utöver melanom sågs även ökade risker för skivepitelcancer i huden, en annan form av hudcancer som inte är lika elakartad som melanom men som också starkt kopplad till ökad solexponering och de ljusare hår- och hudtyperna som är vanliga  i Nordeuropa.

Forskarna analyserade därför även varianter i en gen kallad MC1R hos familjemedlemmarna. Denna gen har en har en viktig roll i att styra hudpigmentering och är en av de gener som avgör vår hud- och hårfärg samt solkänslighet. Forskarna såg att varianter som är kopplade till röd hårfärg var vanligare hos melanomfamiljer jämfört med kontrollpersoner utan melanom. Den slutsats som forskarna drar är därför att de flesta melanomfamiljer som inte har CDKN2A-mutation istället har en ansamling av normala genvarianter som är kopplade till ljusare pigmentering och solkänslighet snarare än andra muterade högriskcancergener än CDKN2A. Bland familjerna kan det dock fortfarande vara enstaka familjer som har oidentifierade mutationer i andra mindre kända gener. Hos familjer med många fall av melanom och annan cancer samt ovanligt låg insjuknandeålder ska man alltid fundera om det kan finnas sjukdomskopplade mutationer.

Publikation: “CDKN2A mutation-negative melanoma families have increased risk exclusively for skin cancers but not for other malignancies”, Hildur Helgadottir, Veronica Höiom, Göran Jönsson, Rainer Tuominen, Håkan Olsson, Johan Hansson, International journal of Cancer, accepted article online 5 May 2015, doi: 10.1002/ijc.29595.

Forskarna bakom den aktuella studien ingår nu ett samarbete med andra forskare och specialister för att ta fram nya nationella riktlinjer för omhändertagandet av familjer med ökad risk för malignt melanom. Forskningen har finansierats genom anslag från Cancerfonden och Radiumhemmet fonder.