Rekommendation för behandling med docetaxel, abirateron (Zytiga) och enzalutamid (Xtandi) vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer i Stockholms län

1. Alla patienter med metastaserad sjukdom ska bedömas av onkologer och urologer knutna till specialistklinik samt vid behov annan specialitet vid en multidiciplinär konferens. Vid bedömningen tar teamet fram en individualiserad behandlingsplan som inkluderar till exempel kemoterapi, radionuklidbehandling, abirateron eller enzalutamid. Kemoterapi som första linjens terapi vid metastaserad sjukdom förväntas få ett betydande genomslag framöver, vilket motiverar övervägande om en tidig anslutning till onkologisk klinik.

2. Står valet mellan abirateron eller enzalutamid bör i första hand enzalutamid användas, eftersom abirateron enligt rekommendation ska ges tillsammans med kortison, vilket medför, en för patienten, mera komplicerad behandling.

3. Uppföljning ska ske efter tolv veckor och patienter som inte uppvisar stabiliserad sjukdom eller respons avslutar behandlingen med abirateron eller enzalutamid. Den medicinska bedömningen baseras på symtom, biokemiska markörer och eventuellt bilddiagnostisk. Ett riktvärde för PSA är en minskning med minst 25 procent. Sekventiell behandling rekommenderas inte, det vill säga om ett av dessa två läkemedel avslutas sätts inte det andra in.

 

Denna rekommendation har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för urologi samt onkologiska och hematologiska sjukdomar tillsammans med vårdprogramgruppen för prostatacancer, RCC Stockholm Gotland och omvärderas senast den 31 december 2016.

Fastställd av Stockholms läns läkemedelskommitté 2015-08-19.