ipilimumab – studie visar bättre resultat än Yervoy

Ipilimumab – Första radomiserade studien som utvärderar behandling med en kombination av nivolumab och Yervoy (ipilimumab) visar bättre effekt jämfört med enbart Yervoy-behandling på patienter med tidigare obehandlat avancerat malignt melanom

  • Med kombinationen av nivolumab och Yervoy svarade 61 % av patienterna på behandling, och 22 % fick ett komplett svar, hos tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom med icke-muterat (vildtyp) BRAF.
  • Behandling med en kombination av nivolumab och Yervoy minskade risken för att progrediera eller dö till följd av malignt melanom med 60 % jämfört med behandling med enbart Yervoy. Detta baseras på en riskkvot på 0,4. Mediantiden för progressionfri överlevnad med kombinationen av nivolumab och Yervoy uppnåddes inte inom uppföljningsperioden som var minst elva månader.
  • Säkerhetsprofilen för behandling med kombinationen av nivolumab och Yervoy i denna studie (CheckMate -069) överensstämde med rapporter från tidigare studier med samma läkemedel.

(Stockholm, 28 april, 2015) – Bristol-Myers Squibb presenterar nu positiva resultat från en fas II-studie (CheckMate -069) som utvärderar behandling med en kombination av nivolumab och Yervoy (ipilimumab) jämfört med behandling med enbart Yervoy, på tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom. Patienter som hade icke-muterat (vildtyp) BRAF och fick en kombination av nivolumab och Yervoy hade högre objektiv svarsfrekvens (ORR) på 61 % (n=44/72) jämfört med 11 % hos de patienter som behandlades med enbart Yervoy (n=4/37, P<0,001). Komplett svar rapporterades hos 22 % (n=16) av de patienter som hade icke-muterat (vildtyp) BRAF och fick kombinationen, men inte hos någon av de patienter som behandlades enbart med Yervoy. Liknande resultat kunde observeras bland BRAF-mutationspositiva patienter. Säkerhetsprofilen överensstämde med vad som har rapporterats i tidigare studier där kombinationen med nivolumab och Yervoy har undersökts, och inkluderade kolit av grad 3-4 (17 %), diarré (11 %) och förhöjt värde av ALAT (11 %)

Dessa data presenterades nyligen på den årliga kongressen American Association for Cancer Research (AACR) (abstrakt #2860). Resultaten kommer också att publiceras i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine (NEJM).

  • Det här är första gången som effektdata av den här magnituden har kunnat visas med immunonkologiska substanser på malignt melanom. En högre svarsfrekvens, som dessutom i genomsnitt varade längre kunde ses vid behandling med kombinationen nivolumab och Yervoy jämfört med behandling med enbart Yervoy. Resultaten från studien CheckMate -069 visar därmed på den potential som denna behandling har på patienter med metastaserande melanom. Det är angeläget att vi bedriver fortsatt forskning för att hitta markörer för vilka patienter som har störst nytta av en kombination av dessa typer av läkemedel, jämfört med behandling med vartdera läkemedlet för sig, säger Johan Hansson, professor och överläkare vid Radiumhemmet och Institutionen för onkologi–patologi, Karolinska institutet.

Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar vuxna i alla åldrar. Malignt melanom representerar mindre än fem procent av all hudcancer men orsakar flest dödsfall. Studien CheckMate -069 är den första randomiserade studie som kan rapportera resultat med första linjens behandling av avancerat malignt melanom med en kombination av två checkpoint-hämmare jämfört med behandling med enbart Yervoy. Effekt och säkerhetsdata från CheckMate -069 ligger helt i linje med tidigare data från den dosbestämmande fas Ib-studien CheckMate -004, som undersökte säkerhet och effekt hos kombinationen nivolumab och Yervoy på patienter med avancerat malignt melanom.

  • Resultaten från CheckMate -069 stärker vår övertygelse om att framtidens behandling står att finna i att kombinera olika behandlingar med immunonkologiska substanser, dit nivolumab och Yervoy hör. Detta kan resultera i att cancerpatienter i framtiden får ett nytt behandlingsalternativ med en förbättrad effekt jämfört med dagens behandlingar. Vår strategi har alltid varit att bygga på den framgång som Yervoy har inneburit för behandlingen av malignt melanom. 2011 talades det inte om långtidsöverlevnad för patienter med metastaserande melanom men introduktionen av Yervoy har medfört att detta har blivit verklighet för vissa patienter. Nu bygger vi vidare på denna framgång och introducerar nivolumab, den första PD-1-hämmaren som visat förbättrad överlevnad, säger Ulrika Brunell Abrahamsson, Meicinsk Rådgivare på Bristol-Myers Squibb Sverige

Om CheckMate -069

CheckMate -069 är en randomiserad, dubbelblind fas II-studie som utvärderat behandling med nivolumab och Yervoy på tidigare obehandlade patienter med avancerat malignt melanom (fas 3 och 4). Studien inkluderade patienter både med BRAF vildtyp och BRAF- mutationpositiva tumörer.

Studien inkluderade 142 patienter som hade randomiserats att få antingen nivolumab och Yervoy (n=95) i kombination eller enbart Yervoy (n=47) som monoterapi. Randomisering skedde efter BRAF-mutationsstatus (tumörer med V600 vildtyp jämfört med BRAF-mutationpositiva tumörer, mätt med en FDA-godkänd testmetod). Patienterna som behandlades med kombinationen gavs 1 mg/kg nivolumab plus 3 mg/kg Yervoy var tredje vecka i fyra doser, följt av 3 mg/kg av nivolumab varannan vecka tills progression eller oacceptabla toxiska effekter. De patienter som behandlades med enbart Yervoy fick samma dosschema plus matchande placebobehandling.

Primärt effektmått i studien var objektiv svarsfrekvens (ORR) för patienter med tumörer av BRAF vildtyp. Sekundärt effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med BRAF vildtyp och ORR och PFS hos patienter positiva för BRAF V600-mutation. Även säkerhetsdata var ett sekundärt effektmått.

Utöver högre objektiv svarsfrekvens och större andel kompletta responser visade kombinationen även på minskad risk för progression bland patienter med såväl BRAF-mutation som BRAF av vildtyp (riskkvot = 0.4 [95% CI: 0.23, 0.68; P<0.001] och 0.38 [95% CI: 0.15, 1.00]). Detta motsvarar 60-62 % riskreduktion avseende progression eller död. Bland patienter med BRAF av vildtyp uppnåddes median PFS inte inom uppföljningstiden. Bland patienter positiva för BRAF-mutation var median PFS 8,5 månader vid behandling med kombinationen av nivolumab och Yervoy jämfört med 2,7 månader för de som enbart fick Yervoy. ORR var oberoende av PD-L1-status, 58 % hos patienter med PD-L1-positiva tumörer och 55 % hos de med PD-L1-negativa tumörer. Kortaste uppföljningstiden efter randomisering var elva månader.

CheckMate -069 är den första randomiserade studie som utvärderat säkerhetsprofilen vid kombinationen nivolumab och Yervoy, jämfört med enbart Yervoy. Säkerhetsprofilen var likvärdig med vad som tidigare rapporterats vid behandling med kombinationen nivolumab och Yervoy. Den behandlingsrelaterade biverkningsfrekvensen var jämförbar mellan de olika behandlingarna (91 % vid kombinationen nivolumab och Yervoy jämfört med 93 % vid behandling med enbart Yervoy). Förekomsten av behandlingsrelaterade biverkningar av grad 3/4 var högre i gruppen som fick kombinationen av nivolumab och Yervoy (54 %) jämfört med gruppen som fick enbart Yervoy (24 %). Dessa biverkningar hanterades genom att följa etablerade behandlingsalgoritmer och majoriteten (80 %) förbättrades eller blev av med biverkningarna efter lämplig monitorering och användning av kortikosteroider. De vanligaste biverkningarna av grad 3/4 vid behandling med nivolumab i kombination med Yervoy var kolit (17 %), diarré (11%) och förhöjt ALAT (11%). Behandlingen avbröts på grund av biverkningar i 47 % av fallen jämfört med 17 % vid behandling med enbart Yervoy. Av de patienter som avbröt behandlingen på grund av biverkningar fortsatte 68 % att få en komplett eller partiell respons av behandlingen. Tre behandlingsrelaterade dödsfall var associerade med kombinationen av nivolumab och Yervoy.