Insatser för minskad rökning

Insatser för minskad rökning

Regeringen har idag fattat beslut om lagrådsremissen Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv. I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) vilka har till syfte att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU.

Under det senaste decenniet har det funnits en positiv utveckling vad gäller rökning. Andelen dagligrökare minskar stadigt över tid och allt färre unga börjar röka. Samtidigt är det tio år sedan den senaste stora reformen inom tobaksområdet genomfördes och mer än 100 000 svenskar har dött av rökning sedan dess.

De åtgärder som nu föreslås i och med genomförandet av EU:s tobaksdirektiv syftar till att minska rökning, och inte minst bland unga. Direktivets viktigaste målgrupp är ungdomar eftersom de allra flesta börjar röka i tonåren.

–  Även om utvecklingen går åt rätt håll är rökningen fortfarande ett av våra största folkhälsoproblem. De åtgärder som nu genomförs ska leda till att ännu färre börjar röka och bidrar därigenom till målet om att sluta hälsoklyftorna inom en generation, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Lagrådsremissen innehåller ett antal åtgärder för att ytterligare reglera tobaksmarknaden och skapa förutsättningar för ett minskat tobaksbruk. Den föreslår bland annat ett förbud mot cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak. Den föreslår också ett förbud mot vissa tillsatser i tobaksprodukter samt ett krav på kombinerade hälsovarningar på förpackningar för cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa.

Regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen i början av nästa år. Direktivet ska vara genomfört senast den 20 maj 2016.