Positiva resultat från fas 3-studie med inotuzumab och ozogamicin

Pfizer rapporterar att fas 3-studien INO-VATE ALL med prövningsläkemedlet inotuzumab ozogamicin uppnår sin första primära endpoint. Resultaten visar en statistiskt signifikant högre andel patienter med komplett hematologisk remission hos vuxna patienter med recidiverande eller refraktär CD22-positiv akut lymfatisk leukemi (ALL) som fått inotuzumab ozogamicin, jämfört med patienter som fått standardbehandling i form av kemoterapi. Studien har två primära effektmått, andel patienter med komplett hematologisk remission och total överlevnad. Studien fortsätter för att mäta total överlevnad. Inotuzumab ozogamicin är ett antikroppskonjugat som kombinerar en monoklonal antikropp riktad mot ytantigenet CD22 med ett cytostatikum.

Inga nya eller oväntade biverkningar identifierades. Effekt- och säkerhetsdata från studien kommer att presenteras på en kommande internationell kongress.

Här kan du läsa pressmeddelandet i sin helhet (på engelska)