Individualiserad cancerbehandling – nytt initiativ från Radiumhemmets Forskningsfonder

Radiumhemmets Forskningsfonder tilldelar 15 miljoner kronor till Karolinska Institutets cancernätverk, KICancer, för en särskild satsning på utveckling av ny cancerdiagnostik och behandling.

Idag förstår vi cancersjukdomarna allt bättre, inte minst tack vara nya tekniker såsom kartläggningen av alla gener i tumörer hos människa. Detta kan snart bli en rutinmetod inom avancerad cancerdiagnostik och behandling. Med denna kunskap och dessa tekniker öppnar sig helt nya möjligheter för att bekämpa cancer.

Det pågår också patientnära utvecklingsprogram för utvärdering av biomarkörer, som skräddarsytt kan styra diagnostik, behandlingsval och behandlingseffekt. Sådana program utvecklas nu vid större cancercentra i världen under beteckningen ”personalised cancer medicine”, PCM. Ett omfattande samarbete pågår mellan dessa centra avseende nya behandlingsprinciper inkluderande både läkemedel och strålbehandling, bland annat med stöd av EU genom en samverkansplattform kallad EuroCan. Klinisk utprövning av nya behandlingar åtföljs av biomarkörstudier vilka direkt kan styra inställningen av behandlingen.

Radiumhemmets forskningsfonders satsning går till ett sådant PCM-projekt. Biomedicinska och kliniska forskare kommer att samverka med målet att koppla så kallade tidiga kliniska prövningar (första fasen i utprövning av ny behandling) till biomarkörstudier med målsättningen att upptäcka nya markörer, att utvärdera sådana och att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar av nya behandlingsprinciper. Också andra centra utanför Stockholm kommer att få möjlighet att medverka.

Cancerföreningen i Stockholm och stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond är Sveriges äldsta cancerfonder. Fonderna arbetar under det gemensamma namnet Radiumhemmets Forskningsfonder och har som främsta mål att stödja den patientnära cancerforskningen. För mer information, besök www.rahfo.se