Immunterapi med Blincyto överlägset cellgifter hos barn som fått återfall i svår form av leukemi

”Studien är hoppingivande, särskilt med tanke på att vi ser både förbättrad överlevnad och mindre toxicitet”, säger Anna Nilsson, specialistläkare i barnonkologi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Ett late-breaking abstract vid världens största blodcancerkongress ASH visar att immunterapi med Blincyto påtagligt ökar överlevnaden hos barn och unga vuxna som fått återfall i ALL jämfört med kemoterapi.

– De barn som behandlats med Blincyto i den här studien kunde i avsevärt större utsträckning gå vidare till potentiellt botande stamcellstransplantation, säger Anna Nilsson, överläkare vid vid den barnonkologiska kliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, som själv var på plats i Orlando när resultaten presenterades.

Förbättrad överlevnad och färre biverkningar vid behandling av barn och unga vuxna som fått aggressivt återfall i B-ALL – så kan man sammanfatta resultaten av en klinisk studie som väckte stor uppmärksamhet på den just avslutade ASH-kongressens sista dag. Det handlar om data från Children’s Oncology Group Study AALL1331 som jämför BiTE-molekylen Blincyto(blinatumomab) med standardbehandling (kemoterapi) vid första återfall av B-lymfoblastisk leukemi (B-ALL) hos barn och unga vuxna.

När barn får återfall i B-ALL efter sin första behandling ges de vanligtvis kemoterapi. De första fyra till sex veckorna av kemoterapi, så kallad reinduktion, följs som regel av ännu en omgång med intensiv kemoterapi, konsolidering, för att ytterligare minska nivån av sjukdom. Därefter anses hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT = hematopoietic stem cell transplantation) vara den bästa behandlingen för ungefär hälften av patienterna, beroende på faktorer såsom huruvida återfall inträffade under den inledande behandlingen eller kort efter att denna slutförts.

Kemoterapi kan emellertid ge allvarliga biverkningar och är ibland inte tillräckligt effektiv för att få bort de sista tumörcellerna och uppnå så kallad MRD-negativitet vilket vanligen krävs för att patienten ska kunna genomgå transplantation. Detta kan förhindra eller fördröja transplantationen vilket i sin tur ökar risken för att leukemin kommer tillbaka.

Efter en medianuppföljning på 1,4 år uppvisade patienter som fått Blincyto istället för de två sista blocken kemoterapi en signifikant högre frekvens av sjukdomsfri överlevnad, 59 procent jämfört med 41 procent i kontrollgruppen. Även den totala överlevnaden var signifikant bättre i Blincyto-gruppen, 79 procent mot 59 procent i kontrollgruppen, liksom andelen som uppnådde icke detekterbar kvarvarande sjukdom (MRD = Minimal Resisual Disease), 79 procent mot 21 procent. Av dem som behandlats med cellgifter kunde inte ens hälften, 45 procent, gå vidare till transplantation medan motsvarande andel bland Blincyto-behandlade var 73 procent.

Detta är oerhört hoppingivande nyheter, särskilt med tanke på att vi ser både förbättrad överlevnad och mindre toxicitet, säger Anna Nilsson.

Flera bedömare på ASH menar att de data som presenterades vid ASH stöder immunterapi med Blincyto som en del i ny standardbehandling för barn och unga vuxna med relapserad hög- eller intermediärrisk ALL inför hematopoetisk stamcellstransplantation.

AALL1331 sponsras inom ramen för Cancer Therapy Evaluation Program (CTEP) som drivs av the National Cancer Institute med vilka Amgen har ett samarbetsavtal för forskning och utveckling.

A Randomized Phase 3 Trial of Blinatumomab Vs. Chemotherapy As Post-Reinduction Therapy in High and Intermediate Risk (HR/IR) First Relapse of B-Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL) in Children and Adolescents/Young Adults (AYAs) Demonstrates Superior Efficacy and Tolerability of Blinatumomab: A Report from Children’s Oncology Group Study AALL1331presenterades på The 61st American Society of Hematology (ASH) Annual Meeting & Exposition, Orange County Convention Center (OCCC) i Orlando, Florida, på tisdagen den 10 december.