Iclusig subventioneras vid KML och ALL

NU SUBVENTIONERAS ICLUSIG MOT KRONISK MYELOISK LEUKEMI OCH PHILADELPHIAPOSITIV AKUT LYMFATISK LEUKEMI

ARIAD Pharmaceuticals (Nordic) AB meddelar idag att Iclusig® (ponatinib), ett receptbelagt läkemedel som tidigare godkänts av Europeiska kommissionen för behandling av patienter med kronisk myeloisk leukemi (KML) och Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL), nu omfattas av läkemedelsförmånen.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Iclusig (ponatinib) ska ingå i läkemedelsförmånen från och med 2015-03-28.  Läkemedlet godkändes den 1 juli 2013 för användning inom EU.

KML är en typ av leukemi som karakteriseras en kraftig dominans av avvikande vita blodkroppar i blodbanan och i benmärgen. Ungefär 85 personer per år diagnostiseras med KML i Sverige. Hos många patienter kan sjukdomen förbli i ett kroniskt stadium med hjälp av mediciner och dessa patienter kan då leva ett vanligt liv. Standardbehandling för KML ges med en grupp av mediciner som kallas tyrosinkinashämmare (TKI). Behandlingen är livslång med administrering av tabletter varje dag.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är en form av blodcancer som är sällsynt, med drygt 45 diagnosticerade fall per år i Sverige. Ungefär 25 procent av alla vuxna patienter med ALL bär på en abnorm kromosom, kallad Philadelphia-kromosomen (Ph+), som ger en allvarligare form av sjukdomen.

– Iclusig blir ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen för patienter med KML och Ph+ ALL vilket känns glädjande. Dessutom visar den hälsoekonomiska genomgången att det är samhällsekonomiskt lönsamt att behandla med Iclusig®, säger Erik Fromm, general manager, ARIAD Pharmaceuticals (Nordic) AB.

TLV säger i sitt beslut att:
”Det medicinska behovet av Iclusig bedöms vara stort. …finner TLV att kostnaden för hälsovinsten, till det av företaget begärda priset, framstår som rimlig från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter.”

Iclusig® finns tillgänglig för förskrivning i 15 mg respektive 45 mg filmdragerad tablett för:
·         behandling av vuxna patienter i kronisk fas, accelererad fas eller avancerad blastfas av kronisk myeloisk leukemi (KML), där patienten är resistent eller intolerant mot dasatinib eller nilotinib och där behandling med imatinib inte är kliniskt lämpligt eller där patienten har en T3151-mutation, eller
·         behandling av vuxna patienter med Ph+ akut lymfatisk leukemi (ALL) som är resistenta eller intoleranta mot dasatinib och där behandling med imatinib inte är kliniskt lämpligt eller där patienten har en T3151-mutation.