Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Utökad subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer
Subventionen av IBRANCE (palbociklib) utökas från och med den 22 februari 2018 till att även omfatta kombinationsbehandling med östrogenblockeraren fulvestrant.1

TLVs beslut betyder att IBRANCE nu kan ges utan restriktioner till alla patienter som har dokumenterad nytta av läkemedlet, som en första behandling men även som senare steg i behandlingen. IBRANCE i kombination med en aromatashämmare har sedan 1 juli 2017 subvention och ingår i ett trepartsöverenskommet riskdelningsavtal mellan Pfizer och samtliga landsting/regioner. Detta avtal omfattar nu även behandling i kombination med fulvestrant av patienter med HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer och som tidigare erhållit endokrin behandling. Riskdelningen baseras på patienternas behandlingslängder i de enskilda landstingen och har bidragit till att TLV gjort bedömningen att IBRANCE är ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ inom förmånen.

IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och tillhör en ny klass läkemedel, CDK4/6-hämmare, för behandling av kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer. Ibrance är godkänt att ges i kombination med aromatashämmare eller fulvestrant.

– Det finns ett stort och uttalat behov av nya och effektiva läkemedel för HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer. Resistens mot de hormonellt aktiva läkemedel som används idag är ett kliniskt problem och traditionellt tillgängliga behandlingar i första linjen erbjuder en progressionsfri överlevnad (PFS) på mellan 10-14 månader, säger Thomas Wahlgren, onkolog och medicinsk direktör onkologi på Pfizer.

– Genom detta beslut blir det nu möjligt för fler kvinnor att erbjudas en behandling som hittills visat den längsta progressionsfria överlevnaden inom patientgruppen samt en möjlighet att skjuta på behandling med cytostatika, som många gånger har besvärliga biverkningar och kan påverka livskvaliteten negativt, fortsätter Thomas Wahlgren.

Referenser
[1] https://tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/arkiv/2018-02-26-ibrance-mot-spridd-brostcancer-ingar-i-hogkostnadsskyddet.html

[2] Stewart B, Wild C. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. World Cancer Report, 2014.

[3] Rocca A, Farolfi A, Bravaccini S, Schirone A, Amadori D. Palbociclib (pd 0332991): targeting the cell cycle machinery in breast cancer. Expert Opin Pharmacother. 2014;15(3):407-420.

[4] O’Shaughnessy J. Extending survival with chemotherapy in metastatic breast cancer. Oncologist. 2005;10:20-29.

[5] Dowsett M, et al. Early Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet. 2015;386(10001):1341-1352.

[6] American Cancer Society. Detailed Guide: Breast Cancer. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003090-pdf.pdf. Accessed September 2016.

[7] Cardoso F, et al. ESO-ESMO 2nd international consensus guidelines for advanced breast cancer (ABC2). The Breast 2014;23:489-502.

[8] Hope S. Rugo et al, Palbociclib plus Letrozole as First-Line Therapy in Estrogen Receptor–Positive/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2–Negative Advanced Breast Cancer: Efficacy and Safety Updates with Longer Follow-Up across Patient Subgroup. Presented at the 40th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS); December 5–9, 2017; San Antonio, TX, USA