Hopp om längre överlevnad för fler med lungcancer

Hopp om längre överlevnad för fler med lungcancer – första kombinationsbehandling med kemoterapi godkänd i EU

EU-kommissionen har godkänt Keytruda (pembrolizumab) i kombination med pemetrexed och en platinasubstans som första behandlingsalternativ vid spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Kombinationsbehandlingen har visat sig minska risken för död med 51 procent jämfört med enbart kemoterapi.[1] Det är den första kombinatiosbehandlingen med kemoterapi som godkänts i EU.

-Genom att kombinera pembrolizumab med kemoterapi öppnas möjligheten att erbjuda immunterapi som första behandling för ett större antal patienter med spridd lungcancer, säger Thomas Walz, medicinsk direktör för onkologi i Norden och Baltikum på MSD.

Fler får tillgång till pembrolizumab direkt

Med det nya kommissionsbeslutet kan fler patienter få tillgång till pembrolizumab redan som första behandlingsalternativ. Tidigare har majoriteten av patienter med lungcancer fått tillgång till immunterapi först när annan behandling provats utan framgång.

Möjligheten till tidig behandling gör stor skillnad för patienter. Av de patienter som får immunterapi som första behandling svarar 50 procent på behandlingen. I första linjens behandling i studien Keynote-024 var medianöverlevnaden 30 månader[2].

Av de patienter som får tillgång till immunterapi i ett senare skede av sin sjukdom svarar 20 procent på behandlingen. I andra linjens behandling är medianöverlevnaden 9-13 månader.

Signifikant bättre totalöverlevnad

Beslutet att godkänna pembrolizumab som kombinationsbehandling bygger på kliniska data från fas 3-studien Keynote-189 där båda de primära utfallsmåtten, totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad, var signifikant bättre för patienter som fick kombinationsbehandlingen än de som fick enbart kemoterapi. Pembrolizumab är i dagsläget den enda PD1-hämmare som är godkänd för användning i kombination med kemoterapi i Europa. MSD har tidigare rapporterat huvudresultaten för Keynote-189. Läs mer här.

Hämta nyhetsgrafik om lungcancer

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i kombination med kemoterapi om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)
  • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi

Läs mer om pembrolizumab på fass.se

[1]Den uppskattade 1-årsöverlevnaden var 69% för patienter som fick pembrolizumab plus kemoterapi jämfört med 49% för patienter som fick enbart kemoterapi.

[2] Medianöverlevnad för studien Keynote-189 har ännu inte uppnåtts då längre uppföljning krävs.