Herpesvirus mot malignt melanom

Herpesvirus mot malignt melanom – banbrytande immunterapi får grönt ljus av CHMP

Ett genetiskt modifierat virus som infiltrerar tumörceller och spränger dem varpå rester av cellerna stimulerar immunsystemet att angripa tumörer på andra ställen i kroppen – så kan man beskriva Imlygic, det första onkolytiska virus som visat klinisk effekt i en fas III-studie.

– Det här är ett helt nytt sätt att angripa cancerceller som kan bli av stort värde för vissa grupper av patienter med spridd melanomsjukdom, säger professor Johan Hansson, internationellt erkänd expert på malignt melanom.

CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga nämnd, rekommenderar nu EU-kommissionen att godkänna Imlygic.

Malignt melanom är den dödligaste och mest aggressiva formen av hudcancer. Sjukdomen karakteriseras av okontrollerad tillväxt av melanocyter, de celler som bildar kroppens pigment. Sedan några decennier tillbaka är malignt melanom den cancerform som ökar mest i Sverige. Endast 250 fall diagnostiserades 1960 vilket ska jämföras med 3 500 nya fall år 2013. Om diagnos kan ställas i ett tidigt skede kan sjukdomen ofta botas, men i de fall cancern har spridit sig och bildat fjärrmetastaser i exempelvis lungor eller lever är prognosen dålig. Trots stora framsteg inom diagnostik och behandling på senare år avlider omkring 500 personer om året i Sverige till följd av malignt melanom.

Onkolytisk immunterapi – en trojansk häst med dubbel beväpning
Imlygic (talimogene laherparepvec) bygger på ett genetiskt modifierat herpesvirus som selektivt attackerar tumörceller medan normala celler är mer eller mindre opåverkade. Två av virusets gener har avlägsnats och ersatts med två kopior av en annan gen. Denna extra gen kodar för GM-CSF (granulocyt/makrofag-kolonistimulerande faktor), en så kallad cytokin som aktiverar celler som stimulerar immunförsvaret att känna igen och förstöra cancerceller.

Imlygic injiceras direkt in i melanomet. Väl på plats i cancercellen replikerar sig virus med sådan kraft att cellmembranet så småningom sprängs varpå delar av döda tumörceller frigörs och utlöser en andra attack i form av den immunreaktion som GM-CSF ger upphov till.

I fas III-studien OPTiM deltog över 400 patienter med metastaserat malignt melanom. Var fjärde patient svarade på behandlingen, och 16 procent var fortfarande i remission efter sex månader. Elva procent, av de behandlade patienterna uppnådde så kallad fullständig remission (complete response, CR). Fullständig remission innebär att ingen återstående cancer kan detekteras, men det är inte att likställa med bot eftersom sjukdomen kan komma tillbaka.

– De studieresultat som hittills finns att tillgå är oerhört hoppingivande och den fortsatta forskningen kommer att tydligare belysa vilken roll denna nya terapiform kommer att ha i framtida behandling av spridd melanomsjukdom, säger Johan Hansson, professor vid Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, och överläkare vid Radiumhemmet.

CHMP, den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga nämnd, har nu rekommenderat EU-kommissionen att godkänna Imlygic för behandling av vuxna patienter med inoperabelt melanom med regional- eller fjärrmetastaser (stadium IIIB, IIIC och IVM1a) utan skelett-, hjärn-, lung- eller annan visceral sjukdom. En rekommendation från CHMP innebär som regel ett europeiskt godkännande inom tre månader.

Kort om Imlygic och OPTiM-studien
Imlygic (talimogene laherparepvec) är ett läkemedel baserat på ett onkolytiskt (tumörupplösande) virus som prövats vid metastaserat malignt melanom. I fas III-studien OPTiM (Oncovex (GM-CSF) Pivotal Trial in Melanoma) deltog 436 patienter vars melanom är injicerbart och som inte kan avlägsnas kirurgiskt. Patienterna, vars sjukdom nått stadium IIIB, IIIC eller IV, randomiserades till behandling med antingen Imlygic eller GM-CSF (granulocyt/makrofag-kolonistimulerande faktor). Imlygic injicerades intralesionellt, det vill säga direkt in i melanomet, medan GM-CSF gavs som subkutan injektion. Det primära effektmåttet var DRR (Durable Response Rate) definierat som varaktig komplett eller partiell respons (att tumörerna försvinner helt respektive en minst 50-procentig tumörreduktion) under sex månader inom ett år efter från det att behandlingen inletts. Imlygic gav signifikant bättre DRR, 16,3 procent mot 2,1 procent i GM-CSF-gruppen. Också ORR (Overall Response Rate), den totala tumörsvarsfrekvensen, var högre i Imlygic-gruppen, 26,4 procent mot 5,7 procent i GM-CSF-gruppen.

De vanligast förekommande biverkningarna var trötthet, frossa, feber, illamående, influensaliknande symtom samt smärta vid injektionsstället. 98 procent av de rapporterade biverkningarna var milda eller måttliga i svårighetsgrad. Den vanligaste biverkningen av grad 3 eller högre var infektion i underhuden, så kallade cellulit.

För ytterligare information, se pressmeddelande på engelska.

Resultaten har publicerats i Journal of Clinical Oncology, Talimogene Laherparepvec Improves Durable Response Rate in Patients With Advanced Melanoma.