Gynekologisk cellprovskontroll 50 år

Gynekologisk cellprovtagning är en av Sveriges mest framgångsrika screeningverksamheter som har räddat många kvinnors liv. Stora utvecklingsinsatser har genomförts och i år har ett helt nytt nationellt vårdprogram sett dagens ljus.

– Detta har varit en fantastiskt framgångsrik verksamhet. Kvinnor som regelbundet deltar i screening med gynekologiska cellprovtagning sänker redan idag risken för att drabbas av livmoderhalscancer med 90 procent. Det nya screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare, säger Björn Strander som är gynekolog och ordförande i nationella vårdprogramgruppen vid Regionala cancercentrum i samverkan (RCC).

Det nationella vårdprogrammet innebär stora förändringar i den befintliga screeningverksamheten, då analys för HPV införs som screeningmetod för kvinnor över 30 år Alla verksamheter berörs av förändringar, från provtagning till laboratorier, behandling och uppföljning.

För att stödja landsting och regioner med införandet ett omfattande utbildningsmaterial tagits fram och varje sjukvårdsregion har fått ansöka om medel för att genomföra utbildningsinsatser för personal inom screeningverksamheten.

Kommunikation och bemötande är viktigt för att minska oro

RCC uppmärksammar att gynekologisk cellprovskontroll firar 50 år med en heldagskonferens för vårdpersonal fredagen den 10 november. Då presenteras bland annat en webbutbildning som tagits fram av RCC i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting.

Webbutbildningen ger en översiktsbild av de delar i screeningprogrammet som rör prevention, åldersintervaller, provtagning, analysmetoder och bemötande.

– Utbildningen lyfter bland annat fram betydelsen av ett behovsanpassat bemötande och en bra dialog mellan provtagande barnmorskor och kvinnor som kommer på cellprovskontroll. Att ge svar på frågor om syftet med cellprovtagningen och om vilka provsvar man kan få är en viktig del för att minska onödig oro och öka deltagandet i screeningen, säger Björn Strander.

Utbildningen vänder sig i första hand till barnmorskor inom landets screeningverksamheter till exempel provtagande barnmorskor inom mödrahälsovården samt dysplasiansvariga barnmorskor och sjuksköterskor på utredande gynekologmottagningar. Andra nyckelgrupper för webbutbildningen är laboratoriepersonal samt kolposkopister.

Fakta

Varje får 500 kvinnor livmoderhalscancer i Sverige. Av dessa dör 150.
Kvinnor som går och tar sitt gynekologiska cellprov varje gång de får en kallelse får ett 90-procentigt skydd mot livmoderhalscancer.
Cellförändringar är inte cancer. Förändringar som upptäcks tidigt kan tas bort innan de utvecklas till cancer.
Fram tills nu kallas kvinnor regelbundet mellan 23–60 år. När det nya vårdprogrammet införs höjs den övre åldern till 64 år.
82 % deltar regelbundet i gynekologisk cellprovskontroll.

Konferens
Gynekologisk cellprovtagning 50 år – Nu är framtiden här!
Tid: 10 november 10:00 – 16:00
Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm