Goda resultat med Avastin och Tarceva som kombinationsbehandling vid lungcancer

Patienter med en speciell sorts spridd lungcancer levde betydligt längre utan att sjukdomen förvärrades när två olika cancerläkemedel kombinerades. Det visar en studie som i dag presenterades vid världens största vetenskapliga kongress på cancerområdet, ASCO, i Chicago, USA.

Studien visar att patienter med spridd icke småcellig lungcancer med en så kallad EGFR-mutation får ett signifikant bättre behandlingsresultat avseende progressionsfri överlevnad (tiden innan sjukdomen förvärras) när standardbehandling med Tarceva (erlotinib) kombineras med angiogeneshämmaren Avastin (bevacizumab).

Den progressionsfria överlevnaden för patienterna som behandlades med kombinationsbehandling av Avastin och Tarceva var i median16 månader jämfört med 9,7 månader för patienterna som enbart fick Tarceva.

– Detta är ett klart intressant behandlingsupplägg. Studien visar att den här patientgruppen kan uppnå betydligt bättre behandlingsresultat om Tarceva, som tillhör en grupp av läkemedel som i dag är standardbehandling till patienter med EGFR-muterad lungcancer, kombineras med Avastin som är ett annat använt läkemedel vid bl.a. lungcancer. Även om det enbart är en undergrupp av lungcancerpatienterna som kan komma ifråga för denna behandling är det ändå roligt att se att en redan bra behandling kan ”vässas” på detta sätt, säger överläkare Anders Vikström på Lungmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Den japanska studien, BeTa, är den första som studerat tillägg av Avastin till Tarceva i första linjens behandling till patienter med den speciella EGFR-mutationen. Den omfattar sammanlagt 154 patienter och är en så kallad open-label randomiserad studie. 77 patienter gavs Tarceva i kombination med Avastin och 77 fick enbart Tarceva. Två liknande studier pågår i dagsläget i Europa, USA och Asien.

Länk till sammanfattning av studien:
http://abstracts.asco.org/144/AbstView_144_127760.html