Giotrif förlänger överlevnaden för patienter med specifik typ av lungcancer

– Lungcancer är inte en sjukdom utan finns i minst 15 varianter. Var och en behöver behandlas på sitt sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilken typ av sjukdom man har för att få rätt behandling, säger Tommy Björk, ordförande i Lungcancerförbundet Stödet. Mer än ett års längre överlevnad är ett fantastiskt resultat för patienter med lungcancer. Det är verkligen glädjande att det kommer nya behandlingar mot lungcancer, som ju är en av de allvarligaste cancerformerna, fortsätter Tommy Björk.

De två huvudgrupperna är småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Som tidigare delar man in icke- småcellig lungcancer i adenokarcinom, som är vanligast och skivepitelcancer.

Testning är viktig

Utöver detta kan lungcancer delas upp i undergrupper beroende på förekomsten av specifika genetiska förändringar (mutationer). Till en sådan grupp hör patienter med en så kallad EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)-mutation av typ Deletion 19. I dag är det möjligt att enkelt utföra mutationstestning och de europeiska riktlinjerna (så kallade NSCLC ESMO-guidelines)(1) rekommenderar att man ska testa alla patienter med icke-småcellig lungcancer. Testet är viktigt för att bedöma vilken behandling som skall sättas in och kan ha bäst effekt. Testet kan göras genom analys av antingen ett vävnadsprov från tumören eller av ett blodprov.

Mellan 10 och 15 procent av patienterna visar sig ha någon typ av EGFR-mutation, där Deletion 19 är den vanligaste. I dessa fall rekommenderar de svenska nationella riktlinjerna för behandling av lungcancer målinriktad EGFR-hämmande terapi som första linjens behandling. (2)

Lever ett år längre

Läkemedlet Giotrif (afatinib) är ett så kallat målstyrt läkemedel och är redan godkänt för behandling av patienter med EGFR-mutation, byggt på resultaten från studien LUX-Lung 3. Ur studien har man nu brutit ut de resultat som enbart gäller patienter med mutationen Deletion 19 och som visar att behandling med Giotrif förlänger överlevnaden med mer än ett år jämfört med cytostatika. (Resultat bekräftas av den asiatiska systerstudien LUX-Lung 6).

På rekommendation av EU:s kommitté för humanläkemedel (CHMP) har nu produktresumén för Giotrif uppdaterats med de nya resultaten för total överlevnad.

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige men den som orsakar flest dödsfall. År 2012 fick 3 736 personer diagnosen och 3 582 avled.

(1) Reck M. et al. Annals of Oncology 25 (2014) (Supplement 3): iii27–iii39. Metastatic non-small-cell lung cancer (NSCLC): ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up.

(2) Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 – Stöd för styrning och ledning.