Gazyvaro gör patienter med kronisk leukemi behandlingsfria i närmare fyra år

Gazyvaro▼gör patienter med kronisk leukemi behandlingsfria i närmare fyra år

Patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi (KLL) som behandlats med det målinriktade läkemedlet Gazyvaro i kombination med klorambucil under sex månader kan förbli symtomfria och klara sig utan ny behandling i närmare fyra år. Detta visar resultaten från en stor fas III-studie (CLL11), som presenterats på den stora amerikanska hematologikongressen ASH den 5-8 december i Orlando, Florida. Under kongressen presenterades även de första resultaten från en annan stor studie (GREEN), med svensk medverkan, där effekt- och säkerhetsdata ger ny värdefull information om olika behandlingsmöjligheter med Gazyvaro vid KLL.

Antikroppen Gazyvaro (obinutuzumab) är ett målinriktat läkemedel som sedan juli 2014 är godkänt inom EU för behandling av patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Behandling med Gazyvaro, i kombination med ett cytostatikum, klorambucil, har visat sig ge en förlängd överlevnad och en signifikant minskad risk för sjukdomsåterfall, jämfört med klorambucil som enda behandling. Behandling med Gazyvaro och klorambucil har även visat sig vara signifikant bättre än kombinationen av antikroppen MabThera (rituximab) och klorambucil (1).

– Antikroppen rituximab har varit en viktig komponent i standardbehandlingen för många patienter med KLL. De nu uppdaterade resultaten från CLL11 studien är av stor betydelse för äldre och multisjuka patienter med KLL. Att patienter som fått kombinationen med Gazyvaro under cirka sex månader kan klara sig utan ny behandling i närmare fyra år är av extra stor vikt för denna patientgrupp. Till detta kan tilläggas att det är mycket glädjande att allt fler nya lovande handlingar med små molekyler i tablettform kan användas när patienterna återfaller i sjukdomen, säger Eva Kimby, senior professor i hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Eva Kimby är på plats i Orlando på ASH och har deltagit i en annan studie där Gazyvaros effekt studeras.

Nya uppdaterade resultat från den registreringsgrundande studien CLL11, som presenterades på den amerikanska hematologikongressen ASH visar att patienterna som fick kombinationsbehandlingen med Gazyvaro levde nästan dubbelt så länge utan att deras sjukdom försämrades (PFS); 28,7 månader jämfört med 15,7 månader (p<0,0001). Det innebär att risken för sjukdomsprogress, återfall eller död minskade med mer än häften (HR=0,46, p=<0,0001). För första gången presenterades även resultat avseende ett annat av studiens syften ”time to next treatment”, TTNT, dvs den tid patienterna klarade sig utan behandling efter den inledande kombinationsbehandlingen. Resultat från denna nya analys visar att patienterna efter att de fått Gazyvaro och klorambucil i sex månader klarade sig utan behandling i närmare fyra år (TTNT; 51,1 månader i genomsnitt). I studien ingick äldre, multisjuka, tidigare obehandlade patienter med KLL. Äldre patienter är en svårbehandlad patientgrupp på grund av att de ofta också har andra sjukdomar. Det stora flertalet av patienter med KLL tillhör denna grupp (2).

På kongressen presenterades även för första gången resultat från den kompletterande fas IIIb-studien GREEN, somsyftar till att ytterligare undersöka effekt och säkerhet för Gazyvaro. Patienter från fyra centra i Sverige deltar; Linköping, Lund, Uddevalla och Uppsala. Resultaten baseras på en så kallade subgrupps analys av säkerhetsdata och effekt av Gazyvaro i kombination med cytostatika (bendamustin) hos 158 behandlade patienter. Inga oväntade biverkningar noterades och nästan 80 procent av patienterna svarade på behandlingen (overall response, ORR) med kombinationen och en tredjedel (32,3%) fick ett komplett svar (CR). Hos en betydande andel av patienterna kunde heller inget spår av sjukdomen upptäckas i benmärg eller blod (28 respektive 59%) mätt med ett känsligt test för att mäta kvarvarade leukemisjukdom, så kallad MRD (minimal residual disease, eller minimal kvarvarande sjukdom) (3).

Nya resultat för Gazyvaro vid lymfom
Även nya resultat från fas III-studien GADOLIN, med svensk medverkan, presenterades på kongressen. Studien jämför lågmaligna (indolenta) lymfompatienter, refraktära mot behandling med MabThera, och som lottats att få behandling med Gazyvaro i kombination med cytostatika i cirka sex månader följt av två års behandling med enbart Gazyvaro, eller behandling enbart med cytostatika (bendamustin) under sex månader.

Resultaten för en så kallad subgruppsanalys avseende patienter med follikulärt lymfom, den vanligaste formen av de lågmaligna lymfomen, presenterades. En tydlig fördel påvisades för Gazyvarokombinationen mätt med ett specifikt mått för kvarvarade lymfomsjukdom, MRD (minimal residual disease, minimal kvarvarande sjukdom). Hos majoriteten av patienterna (82%) med kombinationsbehandlingen kunde inget spår av sjukdomen upptäckas i benmärg och i blodet efter avlutad behandling. Motsvarande siffra var 43 procent för patienter som behandlats med enbart bendamustin (p<0,0001) (4).

En kompletterande analys från GADOLIN studien som också presenterades på ASH visade dessutom att en större andel patienter som fick Gazyvaro rapporterade en bättre hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) jämfört med gruppen som enbart fick bendamustin. Detta gällde såväl under intensiv- som underhållsfasen av behandlingen. Dessa resultat indikerar att patienter som fått Gazyvarokombinationen lever längre utan återfall av sjukdomen och med bibehållen livskvalité (5).

Biverkningar var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro (2, 3, 4, 5).

OM CLL11 & GREEN-studien
CLL11 heter den registreringsgrundande studien som ligger bakom godkännande för Gazyvaro. Klorambucil som är ett välkänt cytostatikum, har sedan länge varit standardbehandling för äldre och multisjuka patienter med kronisk lymfatisk leukemi(KLL). KLL är den vanligaste formen av leukemi och den typiska KLL patienten är äldre och multisjuk. CLL11-studien består av två olika analysfaser, i den första fasen ingår 589 patienter och i den andra fasen 663. Studien har till skillnad mot flertalet andra studier, särskilt fokuserat på den typiska äldre KLL-patienten. Nu presenteras nya uppdaterade resultat av de primära och sekundära effektmåtten bland annat TTNT.

GREEN är en stor internationell fas IIIb-studie med Gazyvaro och där rekrytering av patienter startade våren 2014. I GREEN studeras ytterligare säkerhet och effekt vid behandling med Gazyvaro som monoterapi eller i kombination med cytostatika hos patienter med tidigare obehandlad eller behandlad KLL. Totalt räknar man med att 800 patienter från 34 länder kommer att delta i studien, varav cirka 16 från Sverige. Total fyra svenska centra deltar i studien.

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet om dessa nya resultat från studierna CL11 och GREEN inklusive tabell som redovisar effekt och rapporterade biverkningar. Läs även mer här om tidigare presenterade resultat från CLL11-studien.

Om GADOLIN-studien
GADOLIN (NCT01059630; GA04753g) är en internationell, fas III-multicenter studie i vilken patienter från fyra svenska centra har deltagit; Huddinge, Lund, Umeå och Uppsala. Studien omfattar 413 patienter med lågmaligna (indolenta) lymfom, vars sjukdom inte svarade på MabThera eller försämrades snabbt efter behandlingen. Studien syftar till att primärt utvärdera tid till progress (PFS), det vill säga hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras. Sekundära målsättningar för studien innefattartumörsvarsfrekvens (response rate, RR) och total överlevnad (overall survival, OS).

Läs mer här i det engelska pressmeddelandet om dessa nya studieresultat på ASH inklusive tabell som redovisar effekt och rapporterade biverkningar. Läs även mer här om tidigare presenterade resultat från GADOLIN-studien.

Om Gazyvaro
Gazyvaro (obinutuzumab (GA101)) är Roches mest avancerade läkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera (rituximab), som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på tumöromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar). Antikroppen fäster sig på antigenet och aktiverar olika delar av immunförsvaret. Denna process leder till att de tumöromvandlade lymfocyterna angrips och dör. Skillnaden jämfört med MabThera är att Gazyvaro har en annorlunda bindningsmekanism som har visat sig ge en mer uttalad avdödande effekt på cellerna, vilket leder till en långvarig sjukdomsfrihet.

Gazyvaro blev godkänt inom EU i juli 2014 för behandling av tidigare obehandlade vuxna patienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditet, som gör att fulldos fludarabinbaserad behandling ej är lämplig. Läs mer här om resultat från CLL11, den registreringsgrundande studien som ligger bakom godkännande för Gazyvaro. GA101 godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under namnet Gazyva för samma behandlingsindikation i november 2013, efter att ansökan där fått en särskilt hög prioritet. Baserat på resultat från GADOLIN-studien som presenterade tidigare i år har Roche ansökt till läkemedelsmyndigheterna om godkännande av Gazyvaro som behandling även vid lågmaligna lymfom.

Flera studier undersöker för närvarande effekten av Gazyvaro. Till exempel fas III-studien GALLIUM som jämför Gazyvaro med behandling med MabThera hos patienter med tidigare obehandlad lågmaligna (indolenta) lymfom och fas III-studien GOYA med motsvarande upplägg men hos patienter med tidigare obehandlad diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).