Gazyvaro, en ny antikropp, ger nytt hopp vid lymfom

Patienter med lågmaligna lymfom som tidigare fått standardbehandling med antikroppen MabThera, men visat sig vara refraktära mot denna, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, efter behandling med den nya antikroppen Gazyvaro. Det visar resultat från fas III-studien GADOLIN som presenteras idag som en av huvudnyheterna den pågående amerikanska cancerkongressen ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago. Roche har nu ansökt till läkemedelsmyndigheterna om godkännande av Gazyvaro som behandling vid lågmaligna lymfom.

– I Gadolinstudien har den nya CD20 antikroppen, Gazyvaro, visat övertygande effekt hos patienter som förlorat nyttan av den gamla CD20 antikroppen, Mabthera. Detta fynd talar för att Gazyvaro är en bättre CD20 antikropp än Mabthera och har förutsättningar att ersätta Mabthera som standardbehandling vid behandling av lymfom, säger docent Hans Hagberg, överläkare vid Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala, och en av de svenska prövarna i GADOLIN-studien.

Studieresultaten som nu presenterasvisar att lågmaligna (indolenta) lymfompatienter, refraktära mot behandling med MabThera, och som fick Gazyvaro i kombination med cytostatika följt av endast behandling med Gazyvaro levde längre utan att deras sjukdom försämrades (så kallad progressionsfri överlevnad, PFS) jämfört med de patienter som enbart fick cytostatika (bendamustin) (1).

Patienterna som fick kombinationsbehandling med Gazyvaro levde mer än dubbelt så länge utan att deras sjukdom försämrades (PFS); 29,2 månader jämfört med 14 månader (p<0,0001). Det innebär att risken för sjukdomsprogress, återfall eller död minskade med 45 procent, (p=0,0001). Baserat på dessa positiva resultat avblindades studien tidigare än planerat och även patienterna i kontrollgruppen har erbjudits behandling med Gazyvaro (1).

Dessa resultat från GADOLIN-studien ligger till grund för Roches nyligen inlämnade ansökan om godkännande av Gazyvaro för behandling av patienter med lymfom till de europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheterna.

Mer om GADOLIN
GADOLIN (NCT01059630; GA04753g) är en internationell, fas III-multicenter studie i vilken patienter från fyra svenska centra har deltagit; Huddinge, Lund, Umeå och Uppsala. Studien omfattar 413 patienter med lågmaligna (indolenta) lymfom, vars sjukdom försämrades under eller efter behandling med MabThera. Studien syftar till att primärt utvärdera tiden till progress (PFS), det vill säga hur lång tid patienten lever utan att sjukdomen försämras. Sekundära målsättningar för studien innefattar att utvärdera tumörsvarsfrekvens (response rate, RR) och total överlevnad (overall survival, OS).

I interimanalysen som presenteras framgår att:

Mediantiden för PFS har ännu ej nåtts i gruppen som behandlas med Gazyvaro, för bendamustingruppen var den 14,9 månader(HR=0,55, p=0,0001).
tillägget med Gazyvaro till bendamustin ledde till en statistiskt signifikant minskad risk för återfall eller död med 45 procent (HR=0,55, p=0,0001).
mediantiden utan återfall förbättrades med mer än ett år, från 29,2 månader med bendamustin till 14,0 månader med Gazyvaro och bendamustin (HR=0,52, p<0,0001).
Biverkningar var likvärdiga de som tidigare rapporterats från studier med Gazyvaro (1).

Om Gazyvaro
Gazyvaro (obinutuzumab (GA101)) är Roches mest avancerade läkemedel för behandling av hematologiska maligniteter, det vill säga cancer som utgår från celler i blod, benmärg och lymfsystem. Liksom Roches antikropp MabThera (rituximab), som ingår i dagens standardbehandling vid lymfom och KLL, söker Gazyvaro upp och binder till ett specifikt antigen (CD20), som finns på ytan på canceromvandlade lymfocyter (en slags vita blodkroppar). Antikroppen fäster sig på antigenet och aktiverar olika delar av immunförsvaret. Denna process leder till att de canceromvandlade lymfocyterna angrips och dör. Skillnaden jämfört med MabThera är att Gazyvaro har en annorlunda bindningsmekanism som har visat sig ha en mer uttalad effekt på cellerna. Det har visats sig kunna ge färre kvarvarande cancerceller vilket leder till en långvarig sjukdomsfrihet.

Gazyvaro blev godkänt inom EU i juli 2014 för behandling av tidigare obehandlade vuxna patienter med en viss sorts blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och med komorbiditeter som gör dem olämpliga för fulldos fludarabinbaserad behandling. Studieresultat har visat att behandling med Gazyvaro, i kombination med cytostatikabehandlingen klorambucil, ger förlängd överlevnad och en signifikant minskad risk för sjukdomsåterfall, jämfört med klorambucil som enda behandling.

Behandling med Gazyvaro och klorambucil har även visat sig vara signifikant bättre än kombinationen av antikroppen MabThera (rituximab) och klorambucil (2). Läs mer här om resultat från CLL11, den registreringsgrundande studien som ligger bakom godkännande för Gazyvaro. GA101 godkändes av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under namnet Gazyva för samma behandlingsindikation i november 2013, efter att ansökan där fått en särskilt hög prioritet.

Flera studier undersöker för närvarande effekten av Gazyvaro vid lymfom. Till exempel fas III-studien GALLIUM som jämför Gazyvaro med behandling med MabThera hos patienter med tidigare obehandlad lågmaligna (indolenta) lymfom och fas III-studien GOYA med motsvarande upplägg men hos patienter med tidigare obehandlad diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL).